Растителна защита

Покритата главня по ечемика се среща навсякъде, където той се отглежда. У нас също е известна отдавна, но сега се среща рядко, което се дължи на устойчивостта на отглежданите сортове и на ефективните мерки за борба срещу нея.

Кои са симптомите напокритата главня по ечемика?

Покритата главня по ечемика се явява по време на изкласяването. Болните растения имат потиснато развитие и изкласяват с няколко дни по-късно от здравите. От влагалището на най-горния флагов лист се показва главнив сорус със запазена форма на класа, но с по-малки размери. Зърната и обвивката им са напълно разрушени, а плевите и осилите са засегнати по-силно в основата на зърната и класа. Главнивата маса е обвита в сивобелезникава прозрачна ципа и не се разпрашава лесно дори след разкъсването и , тъй като тепиоспорите са сбити и слепени в дребни агрегати. Тя съдържа силни токсини, като при по-голямо количество (над 0.4 %) в зърното за фураж, върху животните се наблюдават различни разстройства и аномалии, а при овцете е отбелязана и смъртност.

Кой е причинителят на покритата главня по ечемика?

Причинител е Ustilago hordei (Pers.) Kell. et Swing от клас Basidiomycetes, разред Ustilaginales, Телиоспорите и са c гладка обвивка, светлокафяви, сферични и по-рядко с леко удължена форма . По време на вършитбата те полепват по повърхността на зърното или между плевите и семенната обвивка, където остават до сеитбата. Телиоспорите се развиват едновременно с покълнването на семето, като образуват четириклетъчен базидий с едноклетъчни продълговати (полово потентирани) базидиоспори, които могат да пъпкуват и да образуват вторични споридии. След копулиране на базидиоспорите или на споридиите се образува дикариотна хифа, която навлиза през колеоптила във вегетационния връх. През пролетта мицелът се развива дифузно и при образуване на класа го разрушава.

Заразяването на ечемика от причинителя на покритата главня се благоприятства от относителна влажност на почвата — 40 - 50 % и температура около 20 °С.

Патогенът може да напада овеса и други видове житни растения от род Адrоруrоп и Elymus. При Ustilago hordei съществуват физиологични раси.