Растителна защита

Праховита главня по овеса


В миналото праховитата главня по овеса се е срещала в по-големи размери. След въвеждането на системните фунгициди за третиране на семената, разпространението на патогена е силно ограничено.

Кои са симптомите напраховитата главня по овеса?

Болните растения се откриват по време на изметляването на растенията, когато от влагалището на последния лист класът, той го обхваща и разрушава напълно.

Патогенът се състои от различни по вирулентност раси и може да напада и други житни растения от род Elymus (Sitanion). Имунни са Avena brevis и Avena strigosa.

Покрита главня по овеса

Кои са симптомите напокритата главня по овеса?

Болните растения се откриват след тяхното изметляване. Зърната са превърнати в черна главнива маса, която е по-сбита от тази на праховитата главня и не се разпрашава лесно. Класчетата са по-силно засегнати в долната част на метлицата и в основата на зърната, където се вижда само тънка прозрачна ципа, под която прозира главнивата маса. В горната си част плевите и осилите са запазени или по-слабо разрушени.

Кой е причинителят на покритата главня по овеса?

Причинител е Ustilago levis (Kell. et Sw.) Magnus от клас Basidiomycetes, подклас Teliobasidiomycetidae, разред Ustilaginales. Телиоспорите й са сферични или удължени, с гладка обвивка.

Основната част от телиоспорите се разпрашава по време на вършитбата, когато те полепват по повърхността на здравите зърна или попадат между срасналите плеви и семенната обвивка. Заразяването на растенията става по време на поникването на семената, когато покълнват и намиращите се по тях телиоспори. От тях се образува четириклетъчен базидий и полово потентирани базидиоспори, които пъпкуват. След копулирането им се развива дикариотният мицел, който заразява младите растения. Преди изметляването мицелът обхваща изцяло метлицата, силно се разраства и превръща зърната в главнива маса.

Покълнването на телиоспорите се благоприятства от по-ниската влажност и добре затоплената почва, каквито условия у нас се създават при по-късна пролетна сеитба.

Причинителят на покритата главня по овеса се разпада на физиологични раси с различна вирулентност към отделните сортове. Гостоприемници се явяват и видове от родовете Адrоруrоп и Elymus (Sitanion).