Растителна защита

Всичко за растителната защита на земеделските култури.

 

Как да се борим с неприятелите в зеленчуковата градина.

 

При борбата с плевели

в личното стопанство трябва да се даде предимство на предпазните мерки (използуване на чист посевен

материал, употреба на правилно приготвен оборски тор, очистване на поливните води, каналите и др. ) и мерките за потискане на плевелите (спазване на оптималните срокове за сеитба, отглеждане на културите на висок агрофон — системно торене, напояване, окопаване, редуване на културите и др. ). От агротехническите средства за борба с плевелите решаващо значение имат директните методи за унищожаване на плевелите — основната, предсеитбената и вегетационните обработки на почвата, плевенето и окосяването. Най-решаващ от всички методи е химичният метод. Той се основава на използуването на химични вещества (хербициди) за унищожаване на плевелите. Към употреба на даден хербицид в личното стопанство трябва да се прибягва само при недостиг на работна ръка и при някои култури, отглеждани като краткотрайна монокултура (царевица, пшеница и др.), или при култури, които силно страдат от заплевеляване в началните фази на развитието си (късни полски и зеленчукови култури) . При неправилна употреба хербицидите може да нанесат поражения на чувствителни към тях култури, което налага да се познават техните основни свойства и начините на употребата им, затова тук се дава кратка характеристика на по-широко застъпените  хербициди.

Борбата срещу причинителите на болестите

 

и вредните насекоми по културните растения е необходимо да се провежда не само за опазване на продукцията , но и за унищожаване на огнищата на болести и неприятели, които могат да станат опасни за културите. За опазване на културите  предимство трябва да се дава на агротехническия метод (обработка на почвата за унищожаване на зимуващите неприятели или за заравянето им на по-голяма дълбочина, а също така на листната маса с причинители на болести, торене за увеличаване на устойчивостта на растенията спрямо вредители и болести; напояване за пряко унищожаване на почвообитаващите вредни насекоми и гризачи; навременна резитба на овощните видове; избор на подходящи, устойчиви сортове; използуване на здрав овощеи и лозов посадъчен материал, зеленчуков разсад и незаразени семена ), на механичния метод (събиране на окапалите листа; изрязване на заразени клони и леторасли; остъргване на старата кора на дърветата; събиране на сухите плодове; събиране на сухите листа при ягодите; унищожаване на растителните остатъци от зеленчуковите култури през есента) и на биологичния метод (запазване на полезната фауна и изкуствено размножаване на полезни насекоми и микроорганизми – естествени врагове на повечето насекомни вредители) .

Химичният метод независимо от безспорните си предимства (бързо действие, висока ефективност на препаратите и др. ) трябва да се прилага само при доказана необходимост, при това заедно с останалите методи. В зависимост от вида на вредителите, срещу които ще се използуват, химичните средства (пестицидите) се делят на фунгициди (химични препарати за борба с болестите) и инсектициди (за борба с вредните насекоми) .