Anisoplia_austriaca_HrbstВ житните ни посеви вредят няколко ви­да житари, сред които най-разпространен е обикновеният житар. Възрастните насеко­ми имат овално тяло с дължина 12-15 мм, оцветено черно с металнозелен оттенък. От горната страна е голо, а от долната покри­то със сиво-бели космици. Твърдите крила на обикновения житар са червено-кафяви с черно четириъгълно петно около щитчето, от което започва тъмна линия по вътреш­ния им край. Житарите имат двегодишен цикъл на развитие. Зимуват ларвите, които живеят в почвата в продължение на 22-23 месеца. Бръмбарите започват да излитат от края на май и първата половина на юни.

Те са топлолюбиви и светлолюбиви насекоми. Активни са в топли и слънчеви дни от 8-9 ч. сутринта до смрачаване.

За житните ни посеви повредите от лар­вите на житарите са без съществено иконо­мическо значение. Основната вреда при тях нанасят бръмбарите, които изгризват неузрелите зърна, а друга част оронват на земя­та по време на храненето си. Предпочитат най-много пшеницата. Възрастните житари живеят около месец и за този период изяж­дат 7-8 гр. зърна, а заедно с оронените зър­на количеството на унищожените класове достига 9-10 бр. В години на по-масовото им намножаване загубите в добива дости­гат до 20-30%, а в отделни случаи - и до 50%.

Как трябва да се води борбата с неприятеля обикновен житар - Anisoplia austriaca Hrbst?

Житарите се намножават масово по-често в площи с лоша агротехника при неспаз­ване на сеитбообращение и неправилна сис­тема на обработка на почвата. Ето защо ДРЗП е да се редуват културите и да се при­лагат различни схеми за обработка на поч­вата, с които ефективно може да се намали числеността на яйцата, ларвите и какавиди­те. Препоръчва се да се извърши подметка на стърнището на дълбочина 10-14 см и ранна дълбока оран, проведени непосред­ствено след жътвата. Посевите с пшеница, нападнати във висока степен от житари, на следващата година трябва да бъдат заети от окопни култури.

За да се вземе решение за химическа бор­ба срещу възрастните житари, е необходи­мо да се обследват посевите, което се извъ­ршва по указание на РСРЗ. Най-подходящи­ят срок за определяне плътността на бръм­барите и сигнализиране на пръскането са фенофазите цъфтеж-наливане на зърното при праг на вредност 4-5 бр./кв.м и в млечно-восъчната зрелост на пшеницата при праг на вредност 6-8 бр./кв.м. Третирането трябва да се извърши в сутрешните или сле­добедни часове на тихи, топли и слънчеви дни, когато активността на бръмбарите е по-слаба и действието на продуктите се проявява по-ефективно.

Можете да ползвате препарати със следните активни вещества за борба с неприятеля обикновен житар - Anisoplia austriaca Hrbst - Есфенвалерат + фенитротион.