Lema lichenis Voet" />

Растителна защита

Обикновена житна пиявица" src="https://www.agro-consultant.net/cache/Lema_melanopus_images_stories_Zemedelie_Rastitelna_zashtita_thumb_medium250_0.jpg" alt="Lema_melanopus" />Възрастните насекоми на обикновената житна пиявица имат продълговато, почти цилиндрично тяло с дължина 4-5 мм. Преднегръдът е сферичен, жълтооранжев, а твърдите крила - тъмносини с надлъжни точкувани ивици. Тялото на синята житна пиявица е изцяло интензивносиньо и с дължина 3,5-4 мм. Ларвите имат тъмна глава и светложълто тяло, силно изгърбено в зад­ната част и покрито със слузеста материя. В нея плуват екскрементите, които прида­ват на тялото черен цвят. По тази особе­ност ларвата прилича на пиявица, откъдето неприятелят е получил името си.

Lema lichenis Voet" src="https://www.agro-consultant.net/cache/Lema_lichenis_Voet_images_stories_Zemedelie_Rastitelna_zashtita_thumb_medium250_0.jpg" alt="Lema_lichenis_Voet" />Житните пиявици имат едно поколение в годината и презимуват като възрастни на­секоми под растителните остатъци в храстите и полетата с многогодишни житни треви. В пшеничените посеви мигрират ма­сово през април или първата половина на май във фенофенофаза вретенене. Ларвите се излюпват в края на вретененето на пше­ницата, но масовото им развитие е по вре­ме на изкласяването и цъфтежа.

Вредят възрастните насекоми и ларвите. Бръмбарите изгризват двата епидермиса и паренхима на листата във вид на тесни и дълги прозорчета между нерватурата, а ларвите унищожават само горния епидер­мис и паренхима. Повредените листа побе­ляват и при силно нападение изсъхват, раз­витието на растенията се забавя, а добивът от зърно намалява. Повредите от житната пиявица са най-често на хармани, но при масово нападение може да бъде унишожен целият посев.

Как трябва да се води борбата с обикновената житна пиявица - Lema melanopus L. и синята житна пиявица - Lema lichenis Voet?

Основно значение за опазване на посеви­те от житните пиявици има химическата борба. Тя може да се проведе на един или два етапа по указания на специалистите от РСРЗ. Третирането е икономически оправ­дано, когато се сигнализира при достигане прага на вредност, който за възрастните на­секоми е 30 бр./кв.м за редки посеви и суха пролет и 50 бр./кв.м за гъсти посеви и хлад­на пролет. За ларвите прага на вредност е 2 бр./стъбло или 20% унщожена листна маса. За намаляване броя на житните пиявици в пшеничените посеви могат да се прилагат и културно-стопански практики, като напри­мер пролетно засяване на ивици с овес или пролетен ечемик около тях. Пролетните култури са предпочитана храна и привличат бръмбарите, с което се улеснява провежда­нето на химическата борба. Препоръчва се също балансирано минерално торене и умерено азотно подхранване на посевите през пролетта, с което се повишава естествената устойчивост на растенията.

Можете да ползвате препарати със следните активни вещества за борба с:

  • обикновената житна пиявица (възрастни и ларви): есфенвалерат + фенитротион, алфациперметрин + тефлубензурон, бетацифлутрин, фенитротион, циперметрин, делтаметрин, дифлубензурон, бенсултап, ацетамиприд, циперметрин + хлорпирифосетил, хлорпирифосетил, хлорпирифосметил, фипронил, карбарил , есфенвалерат, бифент-рин, тауфлувалинат, цистранс (80:20) ци­перметрин, пиримифосметил;
  • обикновена житна пиявица (ларви): циперметрин, тиодикарб, хлорпирифосетил;
  • обикновена житна пиявица (възрастни и яйца): тиодикарб
  • синя житна пиявица (възрастни и лар­ви): дифлубензурон, циперметрин.