Растителна защита

Pyrenophora_gramineaГъбата, причинител на ленточната бо­лест Pyrenophora graminea, се пренася със семената. По листата на заразените растения, между нерватурата се образуват светложълти, по-късно кафяви надлъжни ивици. Появата на петната е най-масова след фенофаза вретенене. Листата изсъхват и се нацепват от върха до основата. При влажно време се покриват с тъмен на­леп. Болните растения загиват преждевре­менно или остават слабо развити. формира­нето на класове е слабо, а зърната са недоизхранени. Това е най-важната болест по зим­ния ечемик, докато пролетният се напада в по-слаба степен.

Как можем да се борим с болестта ленточна болест по ечемика - (Pyrenophora graminea)?

Основен метод за борба е третирането на семената с фунгициди. Най-ефективният на­чин да се предпазят посевите е използването на здрав и обеззаразен посевен материал. При сеитба с нетретирани семена опасността от намножаване на болестта е по-голяма, по­ради което това не е ДРЗП. Препоръчва се фитопатологичен лабораторен анализ на партидите семена за посев за удостоверяване на годността им за ползване и необходимост­та от третиране.

В България за борба с болестта ленточна болест по ечемика - (Pyrenophora graminea) могат да се използват препарати със следните активни вещества:

  • третиране на семената: имазалил + тиа-бендазол + флутриафол, карбоксин + тирам + имазалил , карбоксин + тиабендазол + имазалил, тритиконазол + ипродион, тебуконазол + имазалил, диниконазол + имаза­лил, ципроконазол + дифенконазол