Растителна защита

Hordei_Puccinia_hordeiЕчемикът се напада от специализираната форма P. hordei. Съществуват патотипове, които са специализирани по отношение на различните генотипове ечемик. Листната ръжда по ечемика има междинен гостоприемник - Ornithogalum spp. (гарвански лук). Културните растения се заразяват през про­летта от пренасяни по въздушен път ецидиоспори, произхождащи от междинния гостоприемник или от въздушнопреносими уредоспори , , идващи от южните райони.

Заразя­вания от P. hordei могат да бъдат открити и през есента. Този начален въздушнопреносим инокулум е практически повсеместен и неконтролируем. При нашите условия патогенът зимува като мицел и уредоспори в за­разените през есента листа. Епидемии от ръжда се развиват при вторично инфектира­не от уредоспори и точно тази е фенофазата, в която трябва да се води борба. В края на ве­гетацията вече са формирани телейтоспорите, които водят до увеличаване на заразата върху междинния гостоприемник. Уредоспорите на P. hordei са оранжево-кафяви и са не­равномерно разпръснати върху листната повърхност.

Как можем да се борим с болестта листна ръжда по ечемика - (Puccinia hordei)?

Съществуват редица културно-стопански практики, които могат да намалят развитие­то и разпростанението на болестта по ечеми­ка. На първо място, трябва да се отглеждат устойчиви сортове, или най-малкото да се из­бягват силно чувствителните. Трябва да се унищожават самосевките от ечемик. Зимни­ят ечемик не трябва да се засява много рано. Трябва да се избягва прекомерната употреба на азот, за да се предотврати формирането на твърде буйни и гъсти посеви. Ако е голям рискът от заразяване с ръжда, то е необходи­мо извършването на пръскане с фунгициди. Едно или две третирания са достатъчни. Праговете на икономическа вредност за Puccinia hordei е 25% нападнати растения след фенофаза на развитие видим първи въ­зел (31). Друга възможност е да се следват съветите на РСРЗ, базирани на различни прогнозни модели.

В България няма специално одобрени пре­парати за борба с болестта с болестта листна ръжда по ечемика - (Puccinia hordei).