Растителна защита

Растителна защита на земеделските култури.Обикновена житна пиявица - намалява добивите от пшеница.


Обикновената житна пиявица (Oulema melanopa) е олигофаг , , който напада културни и диви житни растения. Тя е сериозен неприятел и на овеса. Ръжта не се поврежда от възрастното насекомо.

Обикновена житна пиявица има едно поколение годишно и зимува като възрастно насекомо под окапалата шума в покрайнините на горите, полезащитните горски пояси, храсталаците и в почвата. През пролетта бръмбарите се появяват по дивите житни треви при температура на въздуха 18-20°С и на почвата 9-10°С. По-късно те преминават по пшеницата и се концентрират на отделни огнища. Бръмбарите изгризват тесни и дълги презорчести ивици между нерватурата на листата. При масова повреда листата побеляват и изсъхват. Установена е положителна корелация между степента на покриване на листата с власинки и устойчивостта на пшеницата към обикновената житната пиявица. Бръмбарите снасят яйцата си по горната страна на листата, обикновено в основата им, на верижки от 2 до 4 броя и повече. Една женска снася около 200 яйца. Ларвите също така причиняват сериозни поражения по листата. Върху пшеницата вредят около две седмици. Какавидират плитко в почвата в землиста камерка на дълбочина 1-5 см. Възрастните от новото поколение се появяват през юли. Една част остават в почвата, а друга излизат па повърхността, като използват за храна различни видове житни треви. Бръмбарите преминават и по царевицата.

Житната пиявица поврежда пшеничените растения на огнища, което се дължи на обстоятелството, че снася на отделни места в посева. С нарастването на ларвите и увеличаването на повредите по растенията огнищата постепенно се увеличават, сливат се помежду си и при масово нападение целият посев може да бъде унищожен. Повредените листа засъхват, развитието на растенията се забавя, а добивите от зърно и слама силно намаляват. Вредата се увеличава при засушаване и при едностранно торене. Силно повредените пшеничени растения не се приемат за храна и от селскостопанските животни.

Вредната дейност на възрастните и ларвите продължава около два месеца. Намаляването на добивите от пшеница зависи от степента на нанесената повреда по листата. При зимната пшеница, когато от 12 до 25% от листната повърхност е унищожена, добивите се намаляват с 14%, а при плътност една ларва на едно растение - с 10 кг на декар. Затова е целесъобразно химичната борба да се проведе в този момент.

Борба с обикновената житна пиявица

Борба с обикновената житна пиявица се провежда чрез ранна сеитба, торене на посевите, редуване на житните култури, които не се нападат от пиявиците, подметка и дълбока оран след прибиране на реколтата. Химичната защита е насочена срещу възрастните и ларвите. Борбата срещу възрастните се провежда при масовото им появяване до началото на масовото яйцеснасяне, а срещу ларвите - в началото на масовото излюпване.

Използват се контактни инсектициди, с по-дълго последействие, от групата на органофосфорните, неоникотиновите, карбаматните и др. Регистрирани препарати са: Актелик 50 ЕК 125 мл/дка; Алфагард 10 ЕК - 12.5 мл/дка; Бонус СК - 25 мл/дка; Децис 2.5 ЕК - 40 мл/дка; Димилин 25 ВП - 50g/дка; Дурсбан 4 Е - 60 мл/дка c 1.5l/дка p-p; Ефциметрин 10 ЕК 30 мл/дка; Карате ЗЕОН 20 мл/дка; Маврик 2 Ф - 25 мл/дка; Моспилан 20 СП - 12.5g/дка; Нексид 015 КС - 30 мл/дка; Нуреле Дурсбан - 40 мл/дка за ларви и възрастни - 50 мл/дка за ларви; Пиринекс 48 ЕК - 80 мл/дка за ларви,100 мл/дка за възрастни; Суми Алфа - 25 мл/дка; Талстар 10 ЕК - 10 мл/дка; Фюри 10 ЕК - 7.5 мл/дка; Циклон 10 ЕК - 15 мл/дка; Циперфос 530 ЕК - 50 мл/дка и др.

Борбата срещу възрастните може да