Растителна защита

Растителна защита на земеделските култури.Неприятели по царевицата - хоботници.


Сив царевичен хоботник (Tanymecus dilaticollis) и сив цвеклов хоботник (Tanymecus palliatus).

Сивият царевичен хоботник има едно поколение годишно, а сивият цвеклов хоботник има двегодишно развитие, което протича в три календарни години. И двата неприятеля зимуват в почвата.

Сивият цвеклов хоботник е бръмбар с черно, покрито с гъсти сиви и сиво-кафяви власинки и люспи тяло. Сивият царевичен хоботник е също с черно тяло, покрито със землистосиви люспи. Размерите са респективно 8 ,5-12 мм и 6,6-8 мм. Освен в размерите двата вида се различават и по формата на преднегръда. При сивия царевичен хоботник преднегръда е с трапецовидна форма, по-широк отколкото дълъг, с ясно изразени странични ръбове. При сивия цвеклов хоботник той е със заоблени странични стени и е по-дълъг отколкото широк.

Вредят възрастните насекоми, които нападат младите растения: прегризват кълновете и стъблата под почвената повърхност, а по листата правят периферни нагризвания. След появата на 5-7 лист поради загрубяване на листата опасността за сериозни повреди от хоботниците е отминала. Бръмбарите не летят, а се придвижват с пълзене. Женските снасят яйцата си поединично или на купчинки в почвата, около растенията. Високите температури повишават активността на хранене. Отглеждането на царевицата при поливни условия ограничава числеността на сивия царевичен и сивия цвеклов хоботник.

Борба с неприятелите по царевицата - сив царевичен хоботник и сив цвеклов хоботник

Различни агротехнически мероприятия могат да намалят популационната численост на хоботниците по царевицата и повредите от тях: сеитбообращение с ненападащи се култури, пространствена изолация и борба с плевелната растителност, върху която първоначално се изхранват бръмбарите през пролетта. От значение, за по-лесното преодоляване на повредите от хоботниците са и останалите агротехнически мероприятия - комбинирано торене, оптимална посевна норма, срокове на сеитба и т.н.

Важно е да се определи числеността на хоботниците през есента, преди презимуване, и после отново през пролетта, когато започне развитието на растенията. При висока плътност (над 8 бр./м2) в площи, които ще се заемат през пролетта с окопни култури, преди или по време на сеитбата може да се внесат гранулирани инсектициди, регистрирани за борба с телените червеи. След сеитбата е необходимо засетите площи да се валират.

Основният метод за контрол на тези неприятели по царевицата е третиране на семената с инсектициди със системно действие - Гаучо ФС 600 - 800 мл/100 кг семена; Мачо 600 ВС - 800 гр./100 кг семена; Космос 500 ФС - 750 мл 600 мл вода за 100 кг семена; Крайцер 350 ФС - 100 мл 200 мл вода/100 кг семена; Пикус 60 ФС - 800 мл/100 кг семена; Семафор 20 СТ - 350 мл 750 мл вода /100 кг семена.

Освен това може да се приложи и третиране с контактен инсектицид в началото на вегетация на царевицата - след поникване. Икономическият праг на вредност (ИПВ) до фенофаза 5-7 лист е над 2 бр./м2 или 40-50% повредена листна маса.

Регистрирани в България активни вещества за борба с неприятелите по царевицата - сив царевичен хоботник и сив цвеклов хоботник са органофосфорни, карбаматни, пиретроиди и др. Регистрирани препарати са: Актара 25 ВГ - 13 гр./дка; Децис 2.5 ЕК - 100 мл/дка; Моспилан 20 СП - 10 гр./дка; Терагард плюс - 250 мл/дка и др.