Растителна защита

Растителна защита на земеделските култури.Фитотоксичност - какво трябва да знаем?.


При утвърждаване на нов пестицид за употреба основно изискване е той да не е фитотоксичен, т. е. да не предизвиква пригори върху различните растителни части, да не задържа развитието на леторастите и листата, да не причинява опадване на цветовете , хлороза по листата, ръждавини и задържане развитието на плодовете, окапване на листата, поява на некротични (изгорени) петна по листата или стъблата, да не задържа узряването на дървесината на леторастите, в резултат на което те стават силно чувствителни към ниските температури през зимата, да не влошава или изцяло да изгубва кълняемостта на семената, да не влошава оплождането на цветовете, да не повишава чувствителността на растенията към болестите и др. Въпреки спазването на горните изисквания при определени условия пестицидите могат да проявят фитотоксичен ефект. Затова е необходимо добре да се познават условията, които благоприятстват за появата на фитотоксичност, и съответно да се спазват при приложението им. Те могат да се групират като:

Фактори, отнасящи се до прилагания препарат

Към факторите отнасящи се до прилагания препарат спадат промените във физичните качества и химичния състав на препаратите, настъпили по време на съхраняването; неправилното приготвяне на работните разтвори и продължителното им задържане, без да се изпръскват (не повече от 24 часа); неспазването на точните указания, дадени върху опаковката на препарата относно условията, при които трябва да се прилагат; неправилното комбиниране на препаратите и неправилната употреба на подобрителите (намокрители, прилепители и др.); неправилно избраната концентрация и доза от препарата съобразно с отделните култури, сортове и условията на средата; неправилен подбор на препарата; чести пръскания с един и същ препарат и т.н.

Фактори, отнасящи се до третираното растение

Най-важни фактори, отнасящи се до третираното растение, са видовата и сортовата чувствителност. Например бордолезов разтвор не се понася от костилковите овощни видове (праскови, череши, сливи и др.). Едно и също средство при по-голяма част от сортовете на даден вид се понася много добре, но при отделни сортове дава проява на фитотоксичност. Показателен пример в това отношение е бордолезовият разтвор, който при сорта Болгар задържа развитието и дори причинява изгаряне.

Голямо значение има и състоянието на третираното растение. Ако по листата има вече петна от болести или листата са изтеглени и нежни" поради недостатъчно слънчево сгряване (развитие в оранжерии и парници) и повредени от силни ветрове, градушка и насекоми (земни бълхи, гъсеници), фитотоксичността е по-голяма. Сортовете, които имат власинки по листата, задържат водните капки по-дълго време и на тяхното място се получават изгаряния от пречупването на слънчевите лъчи, Както и от настъпващата хидролиза на работния разтвор.

Фактори, отнасящи се до условията на средата и начина на прилагането на пестицидите

Най-силно влияе върху фитотоксичността температурата на въздуха. Когато се пръска при ниски температури, водните капки не се изпаряват, тяхната киселинност се повишава в резултат на поетия С02 от въздуха и от дишането на растенията и това благоприятства за проявата на фитотоксичност. Не бива да се пръска и при много високи (над 30°С) температури на въздуха, особено в обедните часове. Най-добре е да се пръска в сутрешните и следобедните часове след преминаването на горещините.

Едрината на капките също има значение. Като правило зимното пръскане може да се извърши с едри капки разтвор, а пръсканията през пролетта и лятото - само с най-фините дюзи на пръскачките и в никакъв случай да не се допуска обливане на листата и потичане на разтвора.

Светлината може да стане причина за проява на фитотоксичност. Затова обгазяването на вегетиращата растителност в оранжериите или тунелчетата трябва да става само вечер след залез слънце или по изключение в силно облачни дни. Чистотата на почвата също има значение. Остатъците от хербициди и други пестициди може да не се понасят от култур