Растителна защита

Растителна защита на земеделските култури.Бюлетин на НСРЗ за август-септември 2010 година.


ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК

Подготовката на площите за есенната сеитба на пшеница и ечемик - реколта 2010/2011 година включва система от растителнозащитни и агротехнически мероприятия, по-важни от които са:

сортова структура - явява се основа на борбата срещу болестите по зърнено-житните култури. Да не се допуска отглеждането на един сорт в земеделското стопанство и на големи площи. Да се засяват най-малко 2-3 сорта с различна продължителност на вегетационния период и различна устойчивост към болести; оптимални срокове на сеитба на пшеница и ечемик - в зависимост от сорта и от агроекологичният район, сроковете на сеитба на пшеница и ечемик имат важно значение в успешната борба с вредителите; правилно сеитбообръщение - на площи заразени от почвени патогени, особено причинители на базично и други видове кореново гниене, зърнено-житните култури не трябва да се засяват в продължение на най-малко три години; обработка на почвата - необходимо е да се осигурят условия за заораване и бързо минерализиране на растителните остатъци от предшественика, особено при повторки, дружно поникване и развитие на растенията; балансирано минерално торене - комбинираното торене с азот, фосфор и калий повишава устойчивостта на растенията към вредители. Високите и небалансирани норми на азотни торове задържат развитието на механичните тъкани. Растенията стават по-нежни и податливи на зараза от фитопатогени , особено брашнеста мана и видове ръжди; качествено обеззаразяване на семената - допринася значително за намаляване количеството на първоначалния инокулум от съответния патоген и предпазва от развитието на някои опасни болести, преносими със семената - видове главни, фузариоза, ленточна болест по ечемика и др.

От предназначените за сеитба семена може да се вземат проби за лабораторен анализ и определяне степента и вида на зараза от гъбни болести. Според получения резултат, се пристъпва към обеззаразяване на семената с разрешените продукти за растителна защита. Необходимо е да се избират фунгициди с по-широк спектър на действие, особено при монокултурно отглеждане. За да се постигне качествено обеззаразяване на семената, то трябва да се извършва само със специализирана техника, като се спазва точната доза и равномерното разпределение на работния разтвор върху семената.

Обикновена полевка

Да продължат маршрутните обследвания на стърнищата за оценка състоянието на популациите на полевката и другите мишевидни гризачи и при необходимост да се предприеме:

на площите с плътност над 5 активни колонии на декар, задължително да се извърши дълбока оран (след преваляване и при подходящи климатични условия); силно нападнатите стърнища да не се засяват през есента и да се оставят да зимуват като угар; да се избягва засяване на есенници и рапица в площи, граничещи със силно нападнати люцерни.

ПРОЛЕТНИ ОКОПНИ КУЛТУРИ

Царевица

Фенофаза: "млечна зрялост"

Царевичен стъблопробивач

Гъсениците от второто поколение на царевичния стъблопробивач повреждат метлицата, стъблата и зърната в кочаните на царевицата. Растенията с повредени метлици и със стъбла, в които са издълбани ходове, често се пречупват. Гъсениците навлизат в кочаните под обвивните листа и се хранят с млечните зърна. Важно значение за успешното им развитие имат температурата и влажността на въздуха. Оптималната относителна влажност на въздуха е между 95 и 100%, а оптималната температура - 23-28°С. ПИВ след фенофаза "изметляване":

царевица за зърно: 90% нападнати растения от гъсениците с по 3-4 повреди/растение; царевица за семепроизводство: 10% нападнати растения от гъсениците с по 1-2 повреди/растение.

Химичната борба срещу царевичния стъблопробивач се провежда в началото на излюпване на гъсениците и преди вгризването им в царевичното растение. От агротехническите мероприятия важно значение за намаляване на плътността на царевичния стъблопробивач имат сеитбообръщението и навременното унищожаване на растителните остатъци.

ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИ

ТЮТЮН

Да продължат третиранията на посевите с разрешените фунгициди със контактно-системно действие с цел ограничаване на развитието и разпространението на болестта.

Високите температури и сухото време потискат развитието й.

Тютюнев трипс и листни въшки

При достигане на ПИВ за тютюнев трипс: единични индивиди на 10-12% от растенията и за прасковената листна въшка: 15-20% нападнати растения, да се извърши третиране с някои от разрешените инсектициди, имащи действие и срещу двата неприятеля.

КАРТОФИ

Картофена мана

В регионите на Смолян и Перник е констатирано изключително агресивно проявление на болестта. В районите на Пазарджик, Благоевград, Кюстендил и Кърджали степента на нападение от картофена мана е от средна до силна.

Повишението на температурите и ниската атмосферна влажност ще ограничат развитието и разпространението на болестта.

Третиранията да продължат, като се използват фунгициди с контактно действие, а тези със системно да се използват при създаване на критичен период (захлаждане и превалявания) и откриване на петна.

Кафяви листни петна (алтернария)

В цялата страна е отчетена слаба до средна степен на нападение от болестта.

Борбата да се комбинира с тази за маната, като се прилагат регистрирани препарати за растителна защита.

Колорадски бръмбар

Плътността на колорадския бръмбар във всички области е над прага на икономическа вредност. В планинските райони на страната все още вредят ларвите на първо поколение, наблюдава се и излизане от почвата на възрастното от второ поколение и масово яйцеснасяне. В равнинните райони се наблюдава масово вредоносна дейност на ларвите от второ поколение, а в района на Пловдив - вредна дейност на ларви от трето поколение.

Препоръчително е редуването на инсектициди с различен механизъм на действие, за да не се допусне възникването на резистентност на неприятеля.

Листни въшки

Борба с листните въшки да се извежда при установяване на следните прагове на икономическа вредност:

при картофи за консумация - 2-5% нападнати растения; при картофи за семепроизводство - при отчитане на единични екземпляри.

ОВОЩНИ КУЛТУРИ

Бяла американска пеперуда

Плътността на бялата американска пеперуда през настоящата година е ниска. Високите температури (над 36°С) причиняват изсъхване на яйчните купчинки и редуциране на популацията.

При установено излюпване на гъсениците от второ поколение, незабавно да се предприеме механично почистване на гъсеничните гнезда (изрязване и изгаряне).

ЯБЪЛКА, КРУША, ДЮЛЯ

Ябълков плодов червей

Да продължат ежеседмичните прегледи. При отчитане на 1,2-1,5% пресни вгризвания в плодовете, да се проведе третиране. Да се следят и сигналите на РСРЗ, които при отчитане на удължен летеж на пеперуди във феромоновите уловки, ще сигнализират ново (поредно) третиране.

Поради очакваните високи температури през месец август, необходимо е да се прилагат продукти за растителна защита от групата на фосфорорганичните инсектициди. Да се избягва приложението на продукти от групата на синтетичните пиретроиди. Интервалът между третиранията да се скъси до 10 дни.

В зависимост от сортовия състав и времето на беритба, да се съблюдават карантинните срокове на прилаганите инсектициди.

Да се обърне внимание на дюлеви насаждения (или в смесени градини) в близост до праскови, за нападение от източен плодов червей. При необходимост да се проведе третиране.

Кръгломиниращ молец

Третирания да се провеждат при отчитане на 2-3 броя яйца и мини на лист.

Червен овощен акар

В градини с отчетена плътност над установения праг на икономическа вредност, да се проведе третиране за намаляване плът