Растителна защита

Растителна защита на земеделските култури.Брашнеста мана по пипера.

Какво представлява брашнестата мана по пипера?

Брашнестата мана по пипера е типично

заболяване за по-сухите райони на страните от средиземноморския басейн. Брашнестата мана може да причини съществени стопански щети както при оранжерийно отглеждане на пипер, така и на полето. Освен пипера брашнестата мана напада и доматите, патладжана, латинката и други растителни видове.

Първите признаци на брашнеста мана се появяват по горната страна на листата. Първоначално се образуват дребни петна с неправилна форма, по-светли от околната повърхност. По долната страна се образува много фин, едва забележим белезникав спорообразуващ налеп. Постепенно петната се разрастват и прегарят. При силно развитие на болестта върху горната страна на листата също се развива спороносен налеп. Когато върху един лист се образуват повече петна, той пожълтява и окапва. Поради това при благоприятни условия брашнестата мана по пипера може да обезлисти напълно посева. По растенията остават да стърчат само новообразувалите се връхни листенца. Добивите от пипер в нападнатите посеви са по-ниски, а получената продукция е с по-ниско качество.

Кой е причинителят на брашнестата мана по пипера и какви са изискванията за неговото развитие?

Причинителят на брашнестата мана по пипера е гъбата Leveillula taurica, която у нас се развива с конидийната си форма Oidiopsis lycopersici. Образува спори, които са много устойчиви на неблагоприятните условия на околната среда. При нашите условия чрез тях тя се запазва през зимния период. Може да се запази и в активна форма в някои култивационни съоръжения, където се отглеждат пипер и домати.

На следващата година, разнасяни от въздушните течения, спорите попадат върху растенията и извършват заразяването. Кълнът на спорите прораства и прониква в тъканите на листата направо през кутикулата.

Най-благоприятни условия за развитие на това заболяване по пипера са температури над 25°С и ниска относителна влажност на въздуха. Изискванията в развитието на патогена обясняват защо при условията на нашата страна това заболяване по пипера се развива през втората половина на лятото.

Как да опазим пипера от брашнеста мана?

За контрол на брашнестата мана по пипера трябва да се вземат общи фитосанитарни мерки за унищожаване на растителните остатъци и осигуряване добра изолация на култивационните съоръжения от полските култури.

За условията на култивационните съоръжения борбата с брашнестата мана по пипера представлява сериозен проблем. Чрез повишаване на относителната влажност на въздуха с помощта на краткотрайни поливки лесно могат да се създадат условия, неблагоприятни за развитието на тази болест по пипера. Все пак при производство на пипер на открито, влажността на въздуха в посева се контролира много трудно. 

Мерки за контрол на вредителя: Балансирано азотно торене. Третиране с ПРЗ при поява на първи петна.

Разрешени продукти за растителна защита: БАЙФИДАН 250 ЕК – 0,02%; ВИВАНДО – 20 мл/дка (0,02%); ДОМАРК 10 ЕК – 50 мл/дка; КУАДРИС 25 СК – 0,075%; КУСТОДИЯ – 50-100 мл/дка; СИСТАН 20 ЕВ – 37 ,5 мл/100 л вода (18,8-37,5 мл/дка); СИСТАН ЕКОЗОМ ЕВ – 65-165 мл/дка; ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ – 300 г/дка, ТОПАЗ 100 ЕК – 0,025%; ФЛИНТ МАКС 75 ВГ – 20 г/дка; ЦИДЕЛИ ТОП – 100мл/дка и ШАВИТ 25ЕК/ТРИДЕМОЛ 25 ЕК – 0,02%.