Растителна защита

Растителна защита на земеделските култури.Върхово гниене по доматите - има различия между отделните сортове.


Върхово гниене е заболяване , което се проявява само по плодовете на доматите. Трябва обаче да се изясни, че върховото гниене по доматите се развива само в началния период от развитието на плодовете, т.е. скоро след формирането им. Именно в тази фаза отначало на самия връх, там, където се прикрепва близалцето, се появява малко воднисто петно, което остава незабелязано. Скоро петното нараства и достига 3-4 см. С нарастването цветът на кожицата почернява. Всички плодове, по които са се появили описаните повреди, се зачервяват преждевременно и окапват. При силно проявяване на болестта могат да окапят по-голяма част от плодовете на доматите. Плодовете, които по една или друга причина са засегнати по-късно, стигат до зрелост, но не са годни за пазара (имат непривлекателен вид). Често по загиналата кожица вторично се заселват сапрофитни (не причиняват заболяване) микроорганизми, които придават характерното черно оцветяване на петната.

Върховото гниене по плодовете на доматите е неинфекциозно заболяване. Растенията, които се отглеждат при нормален поливен режим, не се развиват буйно и плодовете им не страдат от върхово гниене. Обратно, растенията, които се отглеждат при висока влажност на почвата, са по-буйни и с по-сочни тъкани. Именно техните плодове при засушаване страдат по-силно от върхово гниене. Това обяснява защо растенията, подложени на режим от последователно преовлажняване и засушаване, страдат силно от това заболяване.

Другата причина за появата на върхово гниене е липсата на достатъчно калций в плодовете. Когато концентрацията на калций спадне под 0,02%, заболяването се развива по-силно.

Като неинфекциозно заболяване върховото гниене по доматите зависи до голяма степен от факторите на околната среда, при което най-силно влияе водният баланс на растенията. Ето защо развитието на болестта се засилва, ако растенията се отглеждат върху песъчливи, със слаба водозадържаща способност почви. В топло и сухо време влажността на такива почви се колебае силно по време на поливките и между тях, поради което се проявява ясно изразен воден стрес. Заболяването се развива още по- силно, когато този стрес е съчетан с недостиг на усвоим за растенията калций.

Трябва да знае, че съществуват различия между отделните сортове домати по отношение на устойчивостта на плодовете им към върхово гниене. Сортовете домати, които имат ясно изразено пъпче на върха, страдат по-силно в сравнение с останалите.

Като се избягват или по-скоро като се отстраняват факторите, които благоприятстват за развитието на заболяването, неговото проявление се свежда до минимум. Ето защо за доматите не бива да се подбират много леки, песъчливи почви, които по-късно стават причина за проява на воден стрес. Ако няма възможност за избор, чрез внасяне на големи количества оборскитор се увеличава органичното вещество в почвата. По този начин ще се подобри не само хранителният баланс, но и влагозадържащата й способност.

Успоредно с провеждането на посочените мероприятия при установяване на недостиг на калций се предприема варуване.

По време на вегетацията доматите трябва да се поливат съобразно с почвения тип, така че да не се допуска редуване на силно засушаване и преовлажняване на почвата.

Като се имат предвид причините за различията в устойчивостта на отделните сортове домати към върховото гниене, трябва да се отбягват онези, чиито плодове образуват ясно изразено пъпче на върха.