Растителна защита на земеделските култури.Агротехнически мерки за унищожаване на плевелите.


В зависимост от главната цел, която се поставя пред тях, агротехническите мерки се разделят на три групи: предпазни мерки, мерки за потискане на плевелите и мерки за унищожаване на плевелите.

Предпазни мерки

Предпазните мерки са насочени към отстраняване на причините и на източниците за заплевеляване на обработваемите площи. По-важни от тях са следните:

Употреба на чист посевен материал

За повечето култури (пшеница, ечемик, царевица, фасул, захарно цвекло, слънчоглед и др.) не трябва да се използват семена с чистота, по-ниска от 98%, а при люцерната - наличността в посевния материал на семена от кускута.

Правилно приготвяне на оборския тор

Не се допуска торене с пресен оборски тор, понеже той съдържа кълняеми плевелни семена. При поддържане на оборския тор по време на съхраняването му във влажно състояние до превръщането му в полуразложен тор, какъвто трябва да се използва, някои плевелни семена губят кълняемостта си.

Навременно и качествено прибиране на реколтата

При навременно прибирана на реколтата семената на плевелите не се оронват, а попадат в реколтата, откъдето по-лесно се отделят при почистването.

Унищожаване на плевелите в необработваемите площи

Ако не се унищожават, те стават източник за заплевеляване на обработваемите площи.

Очистване на каналите и на поливната вода

Поливната вода в каналите се почиства от плевелни семена или от цели растения чрез поставяне на щитове в местата, където водата тече по-спокойно в канала, и чрез отвеждане на най-горния слой, в който има най-много плевелни семена в специални утаители в близост до каналите. Самите канали се почистват от плевели чрез косене или чрез хербициди. По този начин площите, които се напояват, се предпазват от заплевеляване чрез поливната вода.

Противоплевелна карантина

Чрез нея се предотвратява внасянето на плевелни семена от други страни чрез фуража, семената и плодовете. За целта на всеки граничен пункт има карантинни служби.

Мерки за потискане на плевелите

С мерките за потискане на плевелите се цели да се създадат оптимални условия за развитие на културните растения, за да могат те да изпреварят плевелите и да потиснат развитието им. Към тези мерки спадат:

Използването на висококачествен посевен материал

Необходимо е да се засяват изравнени, едри и здрави семена с висока кълняемост.

Спазването на срока на сеитбата

За всяка култура във всеки район са установени оптималните агротехнически срокове за сеитба. Най-добре е, когато сеитбата се извърши през първата половина на определения срок.

Извършването на качествена сеитба

Семената трябва да се засяват на определената дълбочина, която да е една и съща за целия посев, и да са равномерно разпределени по площта. Всички ботуши на сеялката трябва да изсяват еднакво количество семена. Междуредовите разстояния между ботушите на дадена сеялка, между две съседни сеялки в агрегата и между две преминавания на агрегата трябва да са еднакви.

Прилагането на съответна подготовка на почвата и на съответни грижи през вегетацията, които трябва да отговарят на изискванията, посочени в технологичните карти.

Прилагането на правилни сеитбообращения

При редуване на култури, които не се заплевеляват от едни и същи плевели и се различават по технология на отглеждане, борбата срещу плевелите се осъществява без влагане на допълнителни средства.

Мерки за унищожаване на плевелите

Целта, от една страна, е да се унищожат развиващите се плевели и, от друга - да се създадат условия за поникване на максимален брой нови плевели, които да се унищожат с обработките преди засяването на следващата култура.

Правилната система за обработка на почвата има голямо значение. При основната обработка с подмятането на стърнището се унищожават развиващите се плевели и се създават условия за поникване на нови. Дълбоката оран обикновено се извършва след поникване на плевелите (3-4 седмици след подмятането) и при нея те се унищожават. Ако след това има валежи, през есента се извършва култивиране (или дискуване) за унищожаване на новопоникналите плевели. През пролетта една от задачите на предсеитбените обработки за пролетни култури е също да се унищожат поникналите плевели. През вегетацията междуредовите обработки при окопните култури имат същата задача. Когато има многогодишни плевели (паламида, троскот, балур и др.), през лятото с няколко обработки през 2-3 седмици с постепенно увеличаване на дълбочината (първа обработка на 10-12 см, втора на 16-18 см и трета на 28-30 см) се постигат изтощаване и добро унищожаване на тези плевели.

Една от задачите на предсеитбената обработка за зимните култури също е да поддържа полето чисто от плевели. Постига се в зависимост от продължителността на периода от прибирането на предшественика до сеитбата чрез плитки обработки при масово поникване на плевелите.

Окосяването на многогодишните треви преди осеменяване на плевелите предпазва почвата от ново заплевеляване. Особено важно е това през първата година, когато тревите се развиват бавно и плевелите могат да ги заглушат.

Ръчното плевене е ефективно, но изисква много труд, затова се прилага само при производство на разсад.