Растителна защита

Растителна защита на земеделските култури.Особености на обработката на повърхностно преовлажняващи се почви.


При значителна част (около 5 млн. декара) от почвите у нас, главно при псевдоподзолистите, глинестите черноземи, засегнатите от ерозия сиви горски и канелени горски почви, през пролетта настъпва преовлажняване на орния пласт, поради което те стават годни за обработка по-късно. Основна причина за това е силно уплътнената им подорница, която поради слабата водопропускливост задържа водата.

За да не се допуска преовлажняване на почвата, прилага се комплекс от хидротехнически и агротехнически мероприятия , по-важни от които са следните:

Прокарване на открити или на закрити дренажни канали и оран с къртичен плуг. Чрез тях се отстранява излишната вода чрез оттичането й по създадените ходове. Свръхдълбоки обработки без обръщане на пласта. Използват се различно конструирани оръдия за дълбоко разрохкване на почвата до 60-80 см.

Понеже дълбокото разрохкване и прокарването на дренажи е скъпо мероприятие, необходимо е да се полагат грижи ефектът от него да се запази по-дълго време. За целта след продълбочаването трябва да се засее люцерна, която при престой на участъка 8-5 години поддържа добри физични свойства на целия разрохкан слой. След нея при отглеждане на едногодишни култури, за да се намали уплътняването на почвата, трябва да се намали броят на обработките и на преминаванията на селскостопанската техника. Това се постига чрез използване на комбинирани агрегати, на машини с голяма работа ширина и на високоефективни хербициди, а също и чрез обработка при оптимална влажност на почвата. Освен плитките обработки на почвата периодично е необходимо да се извършва и поддържащо разрохкване на дълбочина 35-40 см.