Растителна защита

Растителна защита на земеделските култури.Водната ерозия се проявява по-силно при леките почви.


Процесът на механично разрушаване и отнасяне на почвата от водата и вятъра се нарича ерозия.

Водната ерозия е резултат от разрушителното действие на течащата по повърхността на почвата вода. Водната ерозия се проявява в три форми: площна (повърхностна), браздова (струйчеста) и ровинна (линейна).

Площна водна ерозия

Площната водна ерозия е широко разпространена на всички обработваеми площи, разположени върху еднообразни склонове , при които стичащата се вода не образува потоци. Изразява се в постепенно и бавно невидимо измиване и изнасяне на най-фините почвени агрегати. В резултат на това мощността на обработваемия почвен пласт намалява и почвите обедняват откъм хранителни вещества. Най-силно се проявява на обработени площи със заравнена повърхност и незаети с растителност.

Браздова ерозия

Браздовата ерозия се предизвиква от малки водни струи при силни валежи, от топенето на снега или при напояване. Течащата по посока на най-големия наклон вода образува бразди с дълбочина до 10-15 см и отнася най-горния почвен пласт. При неправилна обработка големи площи земя могат бързо да се превърнат в неподходящи за използване.

Ровинна ерозия

Ровинна ерозия е по-нататъшно развитие на браздовата ерозия и се проявява, когато стичащата се вода е в по-голямо количество. При нея браздите са по-дълбоки от 25-30 см, поради което почвата, освен че обеднява откъм хранителни вещества и се изнася, но се пречи на механизирането на производствените процеси.

Водната ерозия се проявява по-силно при леките и безструктурни почви и по-слабо при по-тежките структурни почви и при почвите, съдържащи повече органично вещество.