Растителна защита

Растителна защита на земеделските култури.Особености на обработката на почвата на площи, подложени на ерозия. Интензивността на ерозионните процеси зависи от големината

на масива , от състоянието на почвената повърхност, от строежа на почвата, от големината на наклона, от дължината на склона, от интензивността на валежите и от силата и продължителността на вятъра.

Основно значение имат следните мероприятия:

Оран по хоризонталите и напречно на посоката на преобладаващия вятър

При такава оран образувалите се гребени и бразди забавят или напълно задържат течащите по повърхността води, намаляват силата на вятъра и предпазват снега от издухване. За извършване на такава оран се изисква дългата страна на полетата на сеитбообращенията да е разположена по посока на оранта.

Браздово-гребениста оран

При нея се образуват по-високи гребени или по-големи бразди между гребените. По-високи гребени се получават, като при оран с обикновен плуг на едно от плужните тела се удължи отметателната дъска с 40-45 см, а по-големи бразди - като на едно от плужните тела се снеме отметателната дъска. Ако това не е направено след оранта, извършва се прекъснато набраздяване с браздачи по посока на хоризонталите през 5-8 см.

Обработка без обръщане на пласта

При тази обработка почвата се разрохква добре, като 80-85% от растителните остатъци остават на повърхността. Те намаляват силата на повърхностния отток по склона и водата по-пълно попива в почвата, а при откритите равнинни терени намалява силата на вятъра в приземния слой въздух и предпазва почвата от издухване. Извършва се с различни видове култиватори-разрохквачи или култиватори-плоскорези на дълбочина до 20-25 см и с иглести брани за плитко разрохкване преди сеитбата.