Растителна защита

Растителна защита на земеделските култури.Особености на обработката на почвата на площи, подложени на ерозия. Интензивността на ерозионните процеси зависи от големината

на масива, от състоянието на почвената повърхност, от строежа на почвата, от големината на наклона, от дължината на склона, от интензивността на валежите и от силата и продължителността на вятъра.

Основно значение имат следните мероприятия:

Оран по хоризонталите и напречно на посоката на преобладаващия вятър

При такава оран образувалите се гребени и бразди забавят или напълно задържат течащите по повърхността води, намаляват силата на вятъра и предпазват снега от издухване. За извършване на такава оран се изисква дългата страна на полетата на сеитбообращенията да е разположена по посока на оранта.

Браздово-гребениста оран

При нея се образуват по-високи гребени или по-големи бразди между гребените. По-високи гребени се получават , като при оран с обикновен плуг на едно от плужните тела се удължи отметателната дъска с 40-45 см, а по-големи бразди - като на едно от плужните тела се снеме отметателната дъска. Ако това не е направено след оранта, извършва се прекъснато набраздяване с браздачи по посока на хоризонталите през 5-8 см.

Обработка без обръщане на пласта

При тази обработка почвата се разрохква добре, като 80-85% от растителните остатъци остават на повърхността. Те намаляват силата на повърхностния отток по склона и водата по-пълно попива в почвата, а при откритите равнинни терени намалява силата на вятъра в приземния слой въздух и предпазва почвата от издухване. Извършва се с различни видове култиватори-разрохквачи или култиватори-плоскорези на дълбочина до 20-25 см и с иглести брани за плитко разрохкване преди сеитбата.