Растителна защита

Растителна защита на земеделските култури.Брашнесто разпадане на плодовете при по-продължително съхраняване.


Повредата е свързана със стареенето на плодовете при по-продължително съхраняване. Всеки сорт има определена трайност на съхраняване. Когато плодът достигне консумативната си зрелост, той придобива брашнеста консистенция, независимо че се съхранява при най-благоприятни условия. За различните сортове стареенето на тъканите започва по различен начин. Например при сортовете Червена превъзходна, Старкримсон, Гриймс голден, Мерлоуз, Молиз Делишес и Прима този процес започва около семенната кутийка, а при сортовете Джонатан, Каселска ренета, Златна пармена, Канадска ренета и др. - с леко потъмняване и омекване на плодовото месо непосредствено под Кожицата.

Причините , които спомагат за появата на брашнестото разпадане на плодовете, е късната беритба, особено при по-ранните сортове, което води до ускоряване на дозряването по време на съхраняването.

В мерките за борба с брашнестото разпадане на плодовете на първо място стои опознаване на сортовите особености по отношение настъпването на тяхната оптимална беритбена зрелост и правилно определяне на времето за беритба.

Срокове за оптимална беритбена зрелост и срокове за прибиране на плодовете

Сортове Периоди на оптимална
беритбена зрелост Температури на съхраняване
°С Молиз Делишес 15-25 август 2-3 Прима 25 август-5 септември 2-3 Златна превъзходна, Старкинг 15-25 септември 0-2 Червена превъзходна, Старкримсон 5-20 септември 0-2 Шарден, Мелроуз 25 септември-1 октомври 2-4 Муцу 25 септември-5 октомври 2-4 Грени Смит 25 октомври-5 ноември 0-2

За намаляване загубите от фири по време на съхраняването се използват химични средства, които притежават и свойството да забавят процесите на дозряване.