Растителна защита

Растителна защита на земеделските култури.Агротехнически метод за борба с болестите и неприятелите по овощните растения.


Борбата с вредителите представлява едно от най-важните мероприятия по отглеждането на овощните видове.

Агротехническият метод включва агротехнически мероприятия, които имат за цел да подобрят условията на отглеждане и по такъв начин да повишат съпротивителните сили на културите спрямо болестите и неприятелите. Тук се отнасят и профилактичните мерки, които имат за цел да намалят необходимостта от приложението на директни защитни средства или напълно да ги заместят.

Към агротехническия метод за борба с причинителите на болести и неприятели по овощните растения спадат правилният избор на място за овощна градина, изборът на подходящи сортове, изборът на здрав посадъчен материал, обработката на почвата, резитбата, напояването, торенето, борбата с плевелите и др.

С правилния избор на място за овощнаградина се поставя основата за получаването на високи и постоянни добиви от овощните култури. Несъобразяването с изискванията на отделните видове и сортове към климатичните и полените условия на района (влиянието на резките температурни колебания, пролетните слани, почвения тип, почвената реакция, близостта на подпочвените води и другите фактори на околната среда) довежда до намаляване съпротивителната сила на овощните дръвчета, които отслабват и загиват преждевременно. Овощните насаждения от отделни видове и сортове да се създават в най-подходящите за тяхното отглеждане микрорайони, където здравното състояние може да се поддържа с най-малко разходи на средства и труд.

При избора на подходящи сортове да се вземат пред вид не само изискванията им към почвените и климатичните условия, но и тяхната устойчивост на най-важните вредители в този район. Създаването и внедряването на устойчиви сортове е едно от най-ефикасните и лесно приложими средства за борба. Известно е, че висококачественият ябълков сорт Джонатан не получи масово разпространение поради по-голямата му чувствителност към брашнестата мана. Насажденията от този сорт станаха източник на зараза и за другите сортове.

Новите овощни насаждения трябва да се създават с първокласен здрав овощен посадъчен материал. Заразените дръвчета трудно се прихващат, не могат да осигурят нормален добив и представляват източник за разпространение на редица неприятели и причинители на болести. От заразените с шарка сливови дървета не се получава почти никаква стокова продукция, а вирусно-болните ягодови растения имат потиснат растеж и слаб плододобив. Те са източник за заразяване и на здравите растения. Обработката на почвата има пряката цел да създава благоприятни условия за развитието на овощните дървета, но тя играе съществена роля в борбата с вредителите. Известно е , че редица неприятели по овощните растения презимуват в почвата. Такива са черешовата муха, плодовите оси, змиевидно-миниращият молец, някои хоботници и др. Върху почвата в окапалите листа презимуват някои листоминиращи молци, причинителят на червените листни петна, струпясването и др. При обработката на почвата през есента една част от укрилите се в нея вредители биват механически унищожавани, други се заорават дълбоко, откъдето не могат да излязат напролет, а трети се изнасят на повърхността и загиват от неблагоприятните климатични условия през зимата. С вегетационните обработки на почвата се унищожава плевелната растителност, която служи за изхранване или убежище на редица вредители, пряко или косвено се намалява степента на зараза от патогенни организми.

Своевременната и съобразена с хабитуса на овощния вид и сорт резитба за прореждане на короната има голямо значение в борбата с болестите и неприятелите. Чрез нея е възможно да се унищожат до 60-70% от зимуващите запаси на някои видове листозавивачки, на анарзията по прасковата, брашнестата мана по ябълката, струпясването по крушата, кръвната въшка, короядите и т.н. Резитбите влошават условията за развитието на повечето от причинителите на болестите и създават възможности за по-добро проникване на работните разтвори до патогените и неприятелите.

Чрез правилното съчетаване на отделните торове и своевременното им приложение се осигурява добро развитие на дърветата и се намаляват загубите от болестите и неприятелите. Едностранчивототорене с азот прави растенията по-чувствителни на болести, а калиевите и фосфорните торове ускоряват развитието и повишават устойчивостта им. Чрез правилнототорене се предотвратява появата на хлороза и т.н. Напояването има пряко изтребително значение за някои почвообитаващи несекоми и гризачи. Със запасяващите поливки се създават условия за унищожаване на зимуващите в почвата стадии на насекомите.

В системата от мероприятия за борба с вредителите, агротехническите имат голямо значение и трябва да намерят широко приложение, тъй като чрез тях могат да се получат много добри резултати. В сравнение с останалите методи те имат редица предимства. Преди всичко не изискват допълнителни разходи, тъй като са свързани органически с другите селскостопански работи и се използват едни и същи съоръжения и средства за производство; извършват се предимно през невегетационния период на дърветата и имат предпазен характер и комплексно действие.