Растителна защита

Торене на земеделските култури.Царевицата извлича големи количества хранителни вещества от почвата.


Царевицата понася монокултурно (след себе си) отглеждане. В редица страни тя се отглежда на едно място в течение на 15 и повече години. Тази практика е масова в САЩ.

У нас царевицата успешно може да се отглежда в кратка монокултура (3-4 години) след люцерна. Това решение е перспективно, тъй като положителното последействие на люцерната се проявява 3-4 години след разораването й.

При осигурено редуване по време и място (когато се включва в сеитбооборотна схема) подходящи предшественици за царевицата са бобовите култури и бобово-житните смески. У нас най-масовият предшественик са зимните зърнени житни култури - пшеница и ечемик.

Царевицата извлича големи количества хранителни вещества от почвата. Решаващ елемент за размера на добива е азотът. За формирането на 100 кг зърно се извличат от почвата 2-3 кг азот, 0,7-1,5 кг Р2О5 и 1,6-2,7 кг К2О. У нас царевицата, отглеждана без напояване, се тори с 10-15 кг азот, 4-5 кг фосфор и 4-6 кг калий на декар , ако почвите са слабо запасени с калий. При напояване се използват 20-25 кг азот, 10-12 кг фосфор и 8-10 кг калий. Фосфорните и калиевите торове се внасят запасяващо с основната обработка, а азотните също еднократно с последната предсеитбена обработка, когато царевицата се отглежда без напояване. При поливни условия половината от торовата норма на азота се внася с последната предсеитбена обработка, а останалото количество се дава като подхранване.

Когато има възможност царревицата може да се тори с оборски тор. Той се внася с основната обработка по 2-2,5 т, когато царевицата не се напоява, и по 3-4 т на декар при поливни условия.

Царевицата реагира добре на извънкореново подхранване с микроторове. Най-добре е те да се комбинират с хербицидите във фаза 4-ти - 5-ти лист.