В нашата страна са разпространени следните типове почви: алувиално-ливадна, сива горска, канелена горска, кафява горска, чернозем (обикновен и излужен) и чернозем-смолница. Съществуват и преходни почви между отделните почвени типове. Най-подходящи за отглеждане на овощните растения са алувиално-ливадните, богати с хранителни вещества почви. Най-неподходяща почва е чернозем-смолницата, особено когато варовитият пласт е близо до повърхността й. Неподходящи са и тежките глинести почви. Те са студени и в тях трудно прониква въздух. Черноземните почви са подходящи за отглеждане на овощни растения , когато варовитият пласт е по-дълбоко разположен (под 1.5-2 м). Когато варовитият пласт е разположен по-повърхностно, дърветата страдат от хлороза (жълтеене на листата).

Каква трябва да е подпочвата на местата за отглеждане на овощни дървета?

Трябва да се имат предвид изискванията на овощните растения към температурата, влагата и дълбочината, на която разполагат кореновата си система. Подпочвата трябва да бъде богата с хранителни вещества, пропусклива за водата и въздуха. Почви със силно глинести подпочвени пластове не са подходящи за отглеждане на овощни растения. Чистият речен пясък и чакъл също не са подходящи като под почва. Когато се налага да се използват такива подпочви за овощни градини, необходимо е те да се мелиорират чрез внасяне на големи количества органично вещество (оборски тор, торф и др.), вар, а за глинясалите почви и речен нанос.

Как правилно да се прецени пригодността на почвата и подпочвата за овощна градина?

При преценка на почвата само по най-горния почвен пласт може да се допуснат груби грешки. Обикновено този пласт е обработван и до голяма степен е окултурен. За да не се допуснат грешки , е необходимо да се направят 2-3 изкопа (профила) на дълбочина до 2 м на различни места. Една от късите стени на профила се прави отвесно, а на другата къса стена се правят стъпала. По разположението на пластовете на отвесната стена се преценява годността на почвата и подпочвата. Най-добре е преценката , когао е извършена от специалист по овощарство.