Полезна информация за цветята.

Акростихум

 

Родът Акростихум (Acrostichum) е друг много интересен представител на подсемейство Pteridoideae, който обитава тропическите крайбрежия. Представителите му достигат височина най-често 1,5 –

2 м, но понякога достигат до 3 – 4 м. Те често растат сред нискорастящи палми Nipa или образуват храсталаци на открити места, достатъчно високи и плътни, така че други растения е трудно да растат. Някои от местообитанията на тези папрати са подложени периодично на затопляния вследствие морските приливи и те са се приспособили да понасят тези затопляния, засолеността и обедняването на кислород на почвата. Тези папрати могат да живеят както в сладководни езерца и блата, така и в места, които се заливат периодично от приливите, а след това биват отрязани от морето.

Акростихумите имат масивно право или възходящо коренище, покрито с твърди люспи и тлъсти месести корени. Фертилните и стерилните листа малко се различават по между си: те са големи, с мрежовидно жилкуване. На фертилните листа всички сегменти или само връхните от долната страна са гъсто покрити със сивкави спорангии, премесени с парафизи. Спорите са големи, с форма на тетраедър. Те попадат понякога и на скалисти морски брегове и младите растения израстват на скали, но не достигат кой знае колко големи размери.

Под името Acrostichum по-рано са обединявали няколко рода папрати с “акростихоидно” разположение на спорангиите. Сега е установено, че такова разположение на спорангии е възникнало независимо в различни неродствени еволюционни линии и папрати с “акростихоидно” разположение на спорангиите, разделени на няколко рода, се включват в различни семейства.

В род Акростихум (Acrostichum) сега се включват 3 – 5 близки вида, положението на които в семейство Папратови (Pteridaceae)  се определя не само от техния морфологичен строеж (тригодишни спори, тип развитие и строеж на несиметрично-сърцевидния гаметофит), а и от хромозомното число, равно на 30.


Още за цветята:
Източник: flowersnet.info

, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));