Отглеждане на краставици.Резитбени операции при отглеждане на краставици в оранжерии с пластмасово покритие като лятно-есенна култура.

Резитбени операции при отглеждане на краставици в оранжерии с пластмасово покритие като лятно-есенна култура

 


Краставиците са втората по значение и заемани площи зеленчукова култура, отглеждана в пластмасови оранжерии след доматите. Сравнително късият вегетационен период на разпространените в страната салатни и дребноплодни сортове (корнишони) ги очертава като отлична уплътняваща култура, която може да се отглежда в оранжериите след освобождаването им от ранните домати през втората или третата десетдневка на месец юли.


Въпреки, че е възможно директно засяване на семената на подготвената оранжерийна площ, най-добрият технологичен вариант за производство на късни краставици е чрез предварително отглеждане на разсад. Това е свързано с по-ранно встъпване на растенията в плододаване, удължаване на беритбения период и повишаване на добива с 30-40%.


При осигуряване на оптимална почвена и въздушна влажност, засадени през третата десетдневка на юли растения имат много бърз темп на растеж, поради високите средноденонощни температури в оранжериите през този период. Ето защо , , регулирането на растежа на централното стъбло и образуващите се по него разклонения чрез извършването на зелени резитби е едно от най-важните агротехнически ме-роприятия, чрез което се оказва пряко влияние върху броя и качеството на формираните плодове. Познаването и спазването на основните принципи при провеждането на резитбените операции е гаранция за получаване на по-високи добиви на стандартна продукция. Тези принципи се определят от сортовите особености на растенията. При извършване на резитбите винаги трябва да се съобразяват биологичните възможности на отглежданите сортове и жизненото състояние на растенията.
При партенокарпните салатни сортове от женски тип, каквито са Сандра, Калунга, Салво, Мирей и др., с нарастване на централното стъбло, всички образуващи се по него първоразредни разклонения се премахват. До 6-7-я лист се премахват и всички плодчета, формирани по възлите на стъблото. След 6-я лист плодовете по възлите на централното стъбло се оставят през 1 лист (1 възел). Когато растежният връх достигне 10 см (1-2 листа) над носещия тел, той се пензира. От образувалите се в последствие в тази зона разклонения се оставят от 2 до 4 в зависимост от гъстотата на посева. Ако оставените разклонения са 2 те се прикрепват за носещия тел, от двете страни на растението и се насочват надолу, успоредно на стъблото. При оставени 4 разклонения – двете, които са в зоната на носещия тел, се прикрепват и насочват, както при първия вариант, а останалите две, развили се под тела, се спускат свободно покрай централното стъбло. Вегетационният връх на тези разклонение и на всички второразредни разклонения, израсли от тях, се пензират на 70-80 см от носещия тел.


При салатните сортове от смесен тип, които цъфтят с женски и мъжки цветове, какъвто е сорт Гергана, до 5-6-ия възел на централното стъбло се премахват всички цветове и разклонения, формираните по-нагоре плодове се запазват, а образувалите се разклонения се пензират след първия женски цвят или на 2-3 листа. След като вегетационният връх на централното стъбло премине 1-2 листа (10 см) над носещия тел, той се пензира. Образувалите се от най-горните възли две разклонения се закрепват за тела и се насочват надолу от двете страни на растението. Върховете на тези разклонения и на развилите се от тях второразредни разклонения се пензират на 70-80 см под носещия тел. По същия начин се процедира и с по-късно образувалите се разклонения от по-висок разред.


Когато в оранжериите се отглеждат дребноплодни сортове краставици (корнишони) от женски тип, резитбата започва с т.н. "ослепяване" на първите 5-6 листа, при което се почистват всички плодчета (женски цветове) и разклонения, образували се в пазвите на листата, излизащи от първите 5-6 възела на централното стъбло. Над тази височина плодовете по стъблото се оставят без да се прореждат. В същата зона първите две разклонения се пензират на 1-2 листа, следващите 2-3 разклонения се пензират на 3-4 листа, а по-горните се насочват към почвата и се пензират, когато достигнат на 50-60 см от почвената повърхност. Вегетационният връх на централното стъбло, след като достигне носещия тел, се прикрепва към него и се насочва надолу. Той се пензира на 70-80 см под тела. За да се ускори формирането на разклоненията от по-горните възли на растенията и се избегне влошаване на осветеността и въздухообмена на посева, най-долните разклонения на стъблото се премахват постепенно, след като бъдат прибрани образувалите се по тях плодове.


При корнишоните може да се приложи и т.н. къса резитба за регулиране на растежа и плододаването. Формирането на растенията по този начин започва също с "ослепяване" на първите 5-6 листа. Образувалите се по останалата част на централното стъбло плодове се оставят без прореждане, а всички разклонения се пензират на 1 плод. Достигналият до носещата конструкция растежен връх се прикрепва към тела, прехвърля се през него и се насочва към почвата, успоредно на стъблото. Всички разклонения, образували се от възлите около мястото на прикрепването и след него, както и растежният връх на централното стъбло се пензират на 70-80 см под носещия тел. Останалите разклонения, оставени в по-долната част на стъблото се премахват едновременно с обирането на намиращите се по тях плодове.


Провеждането на резитбените операции при отглеждането на корнишоните в пластмасовите оранжерии не само подобрява въздухообмена и осветеността на растенията, но създава и подобри условия за опрашване на женските цветове, което се извършва главно от пчелите и по-малко от други насекоми. Трябва да се има предвид, че при повечето от предлаганите в страната сортове корнишони, които са от женски тип, процентът на мъжките цветове е много малък (около 10) и липсата на пчели довежда до абортиране на голяма част от женските цветове. Добивът значително намалява, а качеството на получената продукция се влошава.
Във връзка с това е необходимо да се има предвид, че осигуряването на пчелни семейства при отглеждането на дребноплодни краставици, значително подобрява крайните икономически резултати. За целта е необходим по един кошер за площ от 5 декара. Още по-добри резултати се получават при използването на земната пчела (бомбус), която се отличава с по-голяма работоспособност и не се отдалечава от растенията.