Мероприятия в зеленчуковата градина.Листните зеленчуци натрупват най-много нитрати.

Използването на големи

количества минерални торове, в т.ч. и на азотни (амониева селитра), без да се имат предвид нуждите на растенията от хранителни вещества и почвените характеристики, може да доведе до извънредно сериозни последствия за здравето на хората и животните.

Употребата на най-широко използваните минерални торове - азотните (амониева селитра) , трябва да бъде съобразена, както с изискванията на културните растения, така и с други фактори.

Обикновено излишъкът от азот в почвата се натрупва под формата на нитрати, които не се поглъщат от нея и могат да бъдат измити с водата от валежите или напояването. Така те достигат до подпочвените води и водят до замърсяване на питейната вода.

Земеделските култури са способни да натрупат в тъканите си големи количества нитрати, които не могат изцяло да бъдат оползотворени от тях и могат да бъдат усвоени от човека. Нитратите погълнати от човека, могат да бъдат превърнати от стомашни бактерии в нитрити, които сериозно увреждат човешкия организъм. Многобройни проучвания доказват, че най-голямо количество нитрати човек може да приеме от листните зеленчуци, (70 %), следвани от питейната вода (20 %).