Система за управление на качеството Global GAP.

Въпреки, че законодателството на ЕС представлява минимума за достъп до пазара на ЕС, голяма

част от по-големите търговци на едро и търговци на дребно изискват от своите доставчици да демонстрират съответствие с независимо проверими частни стандарти, като например Глобалната норма за добра земеделска практика, (Global GAP) тъй като това е ефективен начин на проверка, че доставчиците и производителите разполагат с необходимите СУК и контрол на място.

Global GAP е частна организация, която определя доброволни стандарти за сертифициране на процеси на производство на селскостопански (включително аквакултури) продукти по целият свят. Стандартът е предимно проектиран, за да бъдат уверени потребителите, за това как храната се произвежда във фермата чрез свеждане до минимум на вредно въздействие върху околната среда на земеделските операции, намаляването използването на химически суровини, осигуряването на правата, здравето и безопасността на работника, както и хуманното отношение към животните. В основата на нормата е равноправното партньорство на земеделските производители и търговци на дребно, които желаят да установят ефективни стандарти и процедури.

Придобиването на Global GAP сертификата се извършва на принципа на одит от трета страна, като кандидатът за придобиване (организацията) попълва форма, която съответно се изпраща до сертифициращата организация, която изработва оферта за сертифициране. В нея биват описани всички работни площадки (броят на фермите, опцията на сертифициране и прочие).

Заявлението се подава предварително (3 месеца), като когато дадена ферма се сертифицира за първи път е необходимо одита да се извърши по време на беритба. Това от своя страна улеснява контрола върху дадената ферма. Дава възможност за проследяване на целия работен процес, интервюта с работния персонал и реален поглед върху работния процес. Сертификата Global GAP от своя страна се преиздава всяка година.

В рамките на стандарта Global GAP са покрити следните 5 стандарта:

1. Интегрирано осигуряване на фермите
2. Производство на фураж
3. Транспорт на животни
4. Производство на посадъчен материал
5. Оценка на риска на социалните практики

Когато се използва модула за интегрирано осигуряване на фермите има три опции на сертифициране:

Опция 1: Сертифициране на един производител
Това позволява сертифицирането само на един производител, който бива регистриран в базата данни на Global GAP и получава специфичен номер за своята регистрация и сертификация. Това от своя страна позволява лесната проследяемост от страна на клиентите, които могат да направят справка с регистъра на Global GAP.

Опция 2: Сертифициране на група производители
Характерно за опция 2 е, че групата от сертифицирани ферми нямат право да продават крайният продукт самостоятелно, или ако го продават самостоятелно то трябва да бъде без придобития сертификат.

Предимството на тази опция е, че разходите за сертифициране са сравнително по-ниски и не се одитират всички ферми. По време на одита се избира корен квадратен на броя на всички ферми, които са в групата. Опция 2 е предназначена за селскостопанските кооперативи, които се обединяват и излизат на пазара с обща марка и един продукт.

Опция 3: Бенч маркетинг
Това е еталонен подход за сертифициране.

От своя страна модула за интегрирано осигуряване на фермите се разделя на 7 базови модула:

I. Модул за всички ферми
II. Модул растителни култури
1. Модул плодове и зеленчуци
2. Модул комбинирани растителни култури
3. Модул кафе
4. Модул чай
5. Модул цветя и орнаменти

МОДУЛ ЗА ВСИЧКИ ФЕРМИ

Той съдържа 12 основно задължителни критерии, 22 неосновно задължителни критерии и 11 препоръчителни критерии. Той съдържа няколко глави като всяка от главите разглежда определени норми. За този модул са характерни следните контролни точки:

1. Съхранение на записите и вътрешно самооценяване (Вътрешен одит)
В тази глава се разглежда начина на съхранение на документите и необходимостта от минимум една вътрешна инспекция за една календарна година на дадената организация.

2. История и управление на площите
В тази глава се разглеждат картографирането на площите техния начин на употреба и дали те се управляват правилно. Възможно е картографирането с географско информационни системи.

3. Здраве безопасност и благосъстояние на работниците
В тази глава се разглеждат всички точки относно безопасността на труда, достъпа до чисти работни площи. Наличието на помещения за отдих и сервизни помещения, коти осигуряват нормалните” норми за работници.

4. Управление на отпадъците и замърсяването, рециклиране и повторна употреба
Тази точка се отнася относно за управление на отпадъците, дали дадената ферма се поддържа в чисто състояние, изхвърлят ли се на предназначените места за това.

5. Влияние на фермите върху околната среда и биоразнообразието
В него се разглеждат плановете за управление на дивата природа и нейната консервация, разработването на план за подобрението на околната среда.

6. Оплаквания / Рекламация
В тази графа се разглеждат рекламациите относно продукцията. Необходимо е да има разработена процедура относно рекламациите и ясната политика на компанията относно тях.

7. Възможност за проследяемост на продукта (Trasability)
В тази глава се разглеждат процедурите относно рекламациите на продукция. Необходимо е ясна политика относно изтеглянето на продукция в случай на рекламация.

МОДУЛ РАСТИТЕЛНИ КУЛТУРИ

В модула за растителни култури се съдържат 28 основно задължителни критерии, 75 неосновно задължителни и 17 препоръчителни критерии.

1. Проследяемост
В тази глава се разглежда възможността за проследяемостта на продукцията от фермата където тя е отгледана. Трябва да има изяснена процедура по която да бъде изтеглена продукцията от масовия пазар в случай на проблем възникнал от PDF изискванията на клиента.

2. Посадъчен материал
Тук се разлежат всички критерии относно посадъчния материал, неговия произход и качество. Наличието на паспорт за произход (Гарант за произхода, качеството, начина на третиране и дали посадъчният материал е заразен с болести, вредители и вируси).

3. История и управление на площите
В тази графа се разглеждат дали върху почвите биват извършвани сеитбообороти (до колкото това е възможно).

4. Рационално обработване на почвите
В тази глава се разглеждат основните извиквания относно ротацията на почвите, нейното култивиране и подобряването на почвената ерозията.

5. Използване на торове
Тук биват разгледани употребата на изкуствени и органични торове, дали тяхното използване е максимално ефективно върху почвата и растенията. Спазват ли се максималните дози, относно прилагането на ПРЗ, водят ли се пълни дневници. Притежават ли компетентност служителите които ги прилагат и могат ли те да я докажат (курсове, дипломи и прочие). Начина на съхранение на ПРЗ. Наличието на фактури за тяхното закупуване.

6. Напояване и фертигация
В тази глава се разглеждат темите относно напояването на площите, тяхното рационално използване, качеството на водата. (Необходимо е веднъж на сезон да се вземат проби от водоизточника за физико/химични и микробиологични анализи на вода, относно нейното качество. Пробите трябва да бъдат изследвани в лаборатории сертифицирани по ISO 17025 или техни еквиваленти). Необходимостта от корективни действия в случай от неблагоприятни резултати от анализите.

7. Интегрирана борба с неприятелите (IPM - Integrated pest managment)
Разглеждат се въпроси свързани относно борба и превенция на системи за интегрирана борба с вредители.

8. Препарати за растителна защита (ПРЗ)
Разглежда се правилната употреба на ПРЗ, спазването на карантинния срок на тяхното прилагане , регистрацията относно дадената култура. Наличието на фактури за закупуване на ПРЗ, тяхното правилно складиране и прилагане. Необходимостта от анализ на продукцията за ЛМР анализ по ISO 17025 или негов еквиваленти. Безопасното съхраняване на отпадните опаковки от ПРЗ и тяхното извозване от акредитирана компания за тази дейност.

МОДУЛ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

В този модул; плодове и зеленчуци съдържа 34 основно задължителни критерии, 28 неусловно задължителни критерии и 9 препоръчителни критерии.

1. Посадъчен материал
Разглеждат се схемите относно запознанството на производителя с майчините култури”

2. Управление на почвата
В тази глава се разглеждат точките относно фумигацията на почвата и рециклирането на субстрати, които биват използвани.

3. Напояване и фертигация
Разглеждането на микробиологичните анализи на водите за напояване и предприемане на корективни действия в случай, че те надвишават допустимите норми.

4. Прибиране на реколтата
В тази глава се разглеждат всички анализи относно хигиенния риск от прибирането на продукцията (От беритбата до прибирането в склада и пакетиращите фабрики). Получаването на инструкции на работниците относно начина на прибиране, транспортиране, съхранение. Процесите съобразени с добрите селскостопански практики.

5. Обработка на продукцията
Разглежда се начина на обработка на продукцията относно нейното съхранение в хладилниците, анализ на риска относно прибраната продукция, обучение на персонала относно манипулации с продукта и др. Досег на продукцията със смазочни материали, правилното и съхранение, пакетиране и съответно експедиране.

По този начин схемата Global GAP се превръща в глобален инструмент за осигуряване и гарантиране на безопасността на продукцията в световен мащаб, добил популярност в повече от 100 страни. (Начина на лесна справка, прозрачни изисквания, световно известни критерии и добра репутация). Подкрепена от голям брой страни в световен мащаб, както и едни от най-големите търговци на едро и дребно на плодове и зеленчуци. По този начин системата се превръща от препоръчителна, към желателна за всеки производител и снабдител на веригите магазини и доставчици, гарантирайки сигурност и спазване на изкискванията. От 1997г. Global GAP разработва своите стандарти, които до днешно време печелят голяма световна популярност.