brc-global-standard-food-e-garantziya-za-visoko-kachestvo-na-produktite.html" itemprop="url"> Гаранция за високо качество на продуктите е BRC Global Standard - Food

Гаранция за високо качество на продуктите е BRC Global Standard - Food

Система за управление на качеството BRC (British reteail

consortium)

British Retail Consortium е водеща търговска асоциация, представляваща интересите на редица търговци на дребно във Великобритания, от големи търговски вериги и складове на едро до независими малки магазини, предлагащи богата гама от продукти, в центъра на големите градове, извън градовете, в селата и във виртуалното пространство. През 1998 г. Консорциумът на търговците на дребно на Великобритания (British Retail Consortium) създаде световния стандарт за храни BRC Technical Standard, протокол за организациите, произвеждащи продукти под марката на конкретен търговец. Въпреки, че първоначално този стандарт е развит основно за доставката и разпространението на продукти със запазена марка, в последните години стандарта BRC стана широко използван и в други сектори на хранителната индустрия.

От първото издание на BRC през 1998 г. стандартът е променян три пъти и така през януари 2005 г., Британският консорциум на търговците на едро издава четвъртата версия на BRC - Глобален стандарт за храните. Тази версия е развитие на публикуваната през януари 2003 г. трета версия, където вземайки под внимание разширения обхват на стандарта, той получава името BRC Global Standad - Food. BRC вярва, че с тази промяна ангажира и останалите сектори по хранителната верига да работят заедно за установяване на най-добри практики и защита на потребителите.

BRC приема важността на акредитацията и работи тясно с Службата по акредитация на Великобритания - UKAS по разписването на стандарта, за да е сигурен, че са изпълнени всички изисквания за сертификация. В обхвата на акредитацията влизат следните хранителни продукти: сурово месо и риба, плодове и зеленчуци (пресни и замразени), млечни продукти, яйца, готови за консумация храни, напитки, хранителни съставки и др.

През последните години стандарта излиза и извън пределите на Великобритания, като се превръща в рамка за много международни и национални компании на базата, на която да оценяват доставчиците си.

Стандартът поставя изисквания към производителите на готови храни, подготовката на първични продукти, доставяни под частната марка на търговеца, хранителни продукти с частна марка , храни и добавки към храните, използвани от компании в общественото хранене и кетъринг компании.

BRC стандартът обхваща следните стандартови схеми:

1. BRC - Food - Храни

Стандартът BRC-Food е разработен от консорциумът през 1998 г. и впоследствие е одобрен от GFSI (Global Food Safety Initiative). Стандартът е продуктова сертификация, а не Система за управление. Оценката е проверка на дейността, а не одит за съответствие.

2. BRC - Consumer Products - Потребителски стоки

Съдържа изисквания за разработване, внедряване и поддържане на добри практики за производство и пакетиране на потребителски стоки. Чрез сертификацията се демонстрира компетентност за поддържане на безопасността, законосъобразността и интегритета на продукта.

3. BRC - Packaging - Пакетиране

Този стандарт е приложим за производители на опаковки в контакт с хранителни продукти за търговски марки на търговци на дребно. Производителите са задължени да внедрят подходящи системи и контроли, за да осигурят, че техните опаковки не са опасни за храните.

4. BRC - Storage and Distribution - Складиране и дистрибуция

Съдържа изисквания за разработване, внедряване и поддържане на добри практики за складирането и дистрибуцията на стоки. Чрез сертификацията се демонстрира компетентност за поддържане на безопасността, законосъобразността и интегритета на продукта. Стандартът се отнася за организации, които се занимават със складиране и/или дистрибуция на храни, потребителски стоки и пакетиране. Отнася се за всички видове транспорт.

Стандартът BRC е създаден, за да установи общи изисквания за доставчиците на хранителни продукти и да бъде ключово доказателство за търговците на дребно във Великобритания да докажат съответствие със закона. BRC Global Standard - Food поставя изисквания за производство на преработени храни и приготвяне на първични продукти, доставяни като продукти-търговски марки на търговци на дребно, хранителни продукти-търговски марки и хранителни съставки за кетъринг компании и производители на храни.

Сертификацията се отнася за продукти, които са произведени или приготвени на площадката и включва складиране под директен контрол на управлението на производството.

Стандартът не се отнася за дейности, свързани с:

търговия на едро; внос; дистрибуция или складиране (извън директен контрол на организацията).

Обхватът на стандарта BRC е широк и покрива всички области на безопасността и законосъобразността на продукта, като включва мерки за предпазване на потребителя, които се отнасят и за доставчика, и за търговеца на дребно, пр. от стандарта.

Сертификация по BRC

Определяне на обхвата на оценяване от страна на компанията-производител, т.е. определяне на валиден списък на продуктите, които след това ще са обект на одит от страна на сертифициращата компания. Разработване и внедряване на стандарта с или без помощта на консултираща организация. Избор на сертификационен орган, притежаващ акредитация и взаимно договаряне.Определяне на дата и продължителност на одита. Обикновено продължителността на одита е в рамките на 2 дни, като продължителността на одита не може да е под 1 ден. Съществуват фактори, които могат да увеличат или редуцират продължителността на одита.

Фактори, които могат да увеличат продължителността на одита по BRC са:

Висока численост на персонала, локация на повече от едно място, много различни групи продукти, остарели и несъобразно построени площадки, с трудна проследимост на производствения процес и др.

Фактори, които могат да редуцират продължителността на одита са:

Утвърдена НАССР система и система за управление на качеството (ISO 9001), висока степен на автоматизация, ниска численост на персонала, ограничена продукция и продуктово разнообразие и др.

Реален одит

Преглед на документацията и одит на производствената площадка. Доклад от одита, който включва всички положителни наблюдения и несъответствията, който се повдигат към организацията, ако има такива.

Срока за закриване на несъответствията е 28 дни от датата на одита.

Когато корекцията на несъответствията се провери в рамките на 42 дневен период (28+14), то оценъчния доклад се предава заедно с документ за сертификация.

За BRC - Food, съществуват четири вида несъответствия

Фундаментални

При нарушение на фундаменталните несъответствия процеса на сертификация се прекратява.

Критични

Налична е критична невъзможност да се отговори на изискванията за безопасност или правните изисквания, която ще повлияе на продукта или услугата.

Основни

Налични са значителни пропуски за съответствие с някое от твърденията за намерение и/ или приложима клауза на стандарта, и или ситуация, при която на базата на обективни доказателства възникват съмнения относно съответствието на продукта.

Неосновни

Няма абсолютно съответствие с твърдението за намерение или не се демонстрира пълно съответствие с някое от изискванията спрямо клауза на стандарта.

Използва се четири степенна система ( A,B,C и D) на базата, на която се определя честотата на бъдещите посещения.

Например ако има 3 основни несъответствия и девет второстепенни то се попада в категория С на скалата. Ако има 1-но значително, но 26 второстепенни пак се попада в категория С на скалата, от където се определя, че следващия одит ще бъде насрочен за след 6 месеца.

Ползи от сертифицирането по BRC

BRC Global Standard - Food е един от стандартите в основата на управлението на хранителната безопасност. Той отразява най-новото в законодателството на ЕС и най-добрите практики в областта на хранителната безопасност;

Сертификацията, спрямо изискванията на този стандарт е доказателство за техническа компетентност и помага на производителите, собствениците на търговски марки и търговците на дребно да постигнат пълно законово съответствие;

Сертификацията спрямо изискванията на стандарта BRC - Food е международен знак за отлични постижения в сферата на осигуряване на безопасност на храните. Предпазва предприятията-производители от случайни “непредвидени” изисквания и одити от представителите на хранителните вериги и супермаркети.

Сертификатът е възможност да реализирате Вашите продукти, чрез мощните мрежи на супермаркетите в Европа, които са част или ще бъдат част от българският пазар.