Кой са най-подходящите почви за отглеждане на лук?

Лукът е взискателен към физичния и химичния състав на почвата. За едногодишния лук

обезателно трябва да се осигурят рохкави структурни почви - типични, слабо излужени и карбонатни черноземи, които имат добри водно-физични свойства. Алувиално-ливадните почви, ако са добре запасени с органични вещества и имат добра водозадържаща способност, също са подходящи за отглеждане на лук. Влажността на почвата не трябва да превишава 80% от ППВ. Непригодни са силно песъчливите почви, в които водният режим е неравномерен. Поникването на семената в такива почви не е редовно и нормалното развитие на растенията се осигурява много трудно. Не са подходящи за отглеждане на лук също така и много тежките глинести почви и почвите, които образуват твърда почвена кора. В тях лукът пониква трудно поради малката пробивна сила на кълновете. Силно уплътнените почви затормозват развитието на растенията и през вегетацията. Кореновата система се развива слабо. Растенията се депресират, върховете на листата подгарят, а луковиците се деформират.

За производство на лук от арпаджик се избират структурни плодородни и чисти от плевели почви. Подходящи са откритите, проветриви и оцедливи площи , където почвата бързо просъхва и опасността от мана е по-малка. Много тежките, ниски и влажни места не са подходящи за производство на лук от арпаджик.

За нормалния растеж на луковото растение са необходими възможно най-ранна сеитба (засаждане), редовно снабдяване с вода и хранителни вещества. Поради това оцедливите, дълбоки, влагоемки и структурни почви са много по-подходящи от глинестите, чието съдържание на хумус е силно намалено. Запасеността на почвата с основните хранителни елементи е важно условие за получаване на високи и устойчиви добиви. Площите трябва да са чисти от едногодишни и особено от многогодишни плевели. Лукът преминава бавно първите фази от развитието си и не понася конкуренцията на плевелите. Това е особено валидно за едногодишния лук, който се отглежда само при поливни условия. За редовно и правилно напояване площите трябва да са подравнени и със слаб наклон. Когато почвите имат неравномерен воден режим, луковиците силно се деформират. Реакцията на почвата да бъде неутрална до слабо алкална (рН=6,6-7,5). Киселите, както и засолените почви не са подходящи за отглеждане на лук.