Краставиците са най-взискателни към поддържане на оптимална почвена и въздушна влажност.

Какви са изискванията на краставиците към

топлината?

Краставиците се изключително топлолюбиви растения. Семената им започват да поникват при температура, не по-ниска от 13-15°С, а оптималната температура за растежа и развитието на растенията е 25-27°С, но в зависимост от другите условия тя се колебае от 18 до 30°С. При температура под 15°С, растежът спира и женските цветове окапват. Продължителното хладно време през май и началото на юни - с температура около и под 10°С - причинява сериозни смущения в развитието на растенията. При температура под 0,5°С краставичните растения загиват. Когато температурата е ниска, а влажността висока, растенията се просмукват. Високите температури - над 30°С - също задържат растежа на растенията.

Нуждаят ли се краставиците от много светлина?

Краставиците не са особено взискателни към светлината. При по-слабо слънчево греене те се развиват сравнително добре, но добивът им се понижава. Краставиците изискват повече светлина по време на плододаването.

Какви са изискванията на краставиците към влажността?

Краставиците са изключително взискателни към почвената и въздушната влажност. Оптималната почвена влажност за нормалния им растеж и развитие е 85-95% от пределната полска влагоемност, а оптималната въздушна - 90%. Редовното поддържане на постоянна висока влажност се налага поради слабата им и повърхностно разположена коренова система, бързия им растеж и голямата изпаряваща повърхност на листата им.

Високата почвена влажност трябва да се съчетава с достатъчно висока почвена температура. При понижена температура на почвата корените на краставиците не могат да всмукват почвения хранителен разтвор и настъпва т.нар. физиологично засушаване.

По време на плододаването краставиците са най-взискателни към поддържане на оптимална почвена и въздушна влажност.

На каква почва може да се очакват най-добри резултати от краставиците?

Най-добри резултати от краставиците се получават, когато се отглеждат на дълбока , топла, структурна, плодородна почва, богата с органични вещества, с неутрално до слабо кисела реакция. За късно производство на краставици са подходящи карбонатните черноземи, тъй като са топли, влагоемни и запасени с хранителни, вещества. Корените на краставиците проникват плитко в почвата и основната им част е в горния орен слой. Само на рохкава и добре затопляща се почва главният корен се удълбочава до 1 м и повече. На много песъчлива почва, както и на тежка студена почва с близка подпочвена вода краставиците растат и се развиват лошо.

Какъв трябва да бъде хранителният режим на краставиците?

Краставиците имат по-специални изисквания към хранителните вещества и тяхното постъпване. Те изнасят много хранителни вещества от почвата, но тъй като корените им са чувствителни към високите концентрации на хранителните разтвори, не понасят големите дози от минерални торове, особено при отглеждане на песъчливи почви. Това налага минералните торове да се внасят в почвата по-често, но в по-малки количества. Много благоприятно е влиянието на оборския тор, който не само подобрява физичните качества на почвата, но и освобождава по-продължително хранителните вещества и отделя при разлагането си много полезния за краставичните растения въглероден двоуокис.