Какви са изискванията на лука към светлината?

Нормалното формиране на луковиците и доброто им узряване зависят от продължителността на деня

- фотопериода, в съчетание с дневната температура (20-28°С) и оптималната почвена влага (70-80% от ППВ). Сортовете лук имат специфична фотопериодична реакция. При недостатъчна дължина на деня вегетацията на растенията се удължава, развиват се голяма листна маса и дебело лъжливо стъбло, а луковиците са лошо формирани и недозрели. Най-често това се наблюдава у нас при интродуцирани сортове за едногодишно безразсадово отглеждане , произхождащи от по-северните географски ширини. Обратно, сортовете от по-малките географски ширини у нас се развиват по-ускорено. Растенията от тях формират нормални и добре узрели луковици. Тази биологична особеност на лука дава основание сортовете да бъдат групирани на изискващи дълъг ден (15-17 часа), средно дълъг (13-15 часа) и къс ден (12-13 часа). Изискванията на сортовете към различната дължина на деня са наследствени качества. За лука дължината на деня е един от най-важните еколого-географски фактори, определящи успеха или неуспеха при отглеждането на един или друг сорт лук в нови географски райони. Той има голямо практическо значение при подбора на сортове за изпитване в определен район или страна. За нашите условия с максимална дължина на деня 15 часа са подходящи сортовете лук на средно дългия и късия ден (14 часа), а не са пригодни сортовете на дългия ден (над 15 часа).

Срокът на сеитба на лука също има голямо значение за реакцията на сортовете към дължината на деня. При ранна сеитба на лука в първата половина на март при нашите условия сортовете на късия ден (от южен произход) ускоряват развитието си. Растенията образуват малка листна маса и дребни, но добре оформени луковици. Сортовете на дългия ден удължават вегетацията си, образуват голяма листна маса, дебело стъбло, недозрели луковици с отворена шийка и лоша зимна съхраняемост. При късна сеитба (след 10 април) даже и сортът Пионер, който е сорт на умерено дългия ден, не се развива нормално и дава значително (с около 30 %) по-нисък добив. Причините са, че периодите буен растеж и формиране на луковиците се изместват през юли и август, когато дължината на деня намалява и не съответства на изискванията на сорта.

С биологичната реакция на сортовете към дължината на деня могат да се обяснят някои неудачи при интродуцирането на чуждестранни сортове за едногодишно безразсадово отглеждане на лука у нас. Това налага чуждите сортове да се подбират съобразно с произхода им и да се изпитват при нашите условия, преди да се препоръчат за внедряване в производството.