Полезна информация за лозите.Формировка видоизменен Мозер.


Лозата, формирана като видоизменен Мозер, представлява високостъблен двустранен кордон с редуващи се смесени плодни звена и чепове. Височината на стъблото е 120 см.

За формиране на лозите при формировката видоизменен Мозер се използват се следните начини:

Първи начин

През пролетта на втората година лозата се реже на чеп с две очи. Когато покаралите леторасти достигнат дължина 15-20 см, извършва се филизене, като се оставят 2 буйно растящи летораста. Оставените леторасти се колтучат и се привързват за колче, високо, колкото ще бъде височината на стъблото.

През пролетта на третата година двете пръчки се привързват срещуположно върху носещия тел и се съкращават на 6-8 очи след мястото на превиването. През годината леторастите, покарали от вертикалната част на пръчката, се филизят, с изключение на един летораст, който се намира от външната страна под мястото на огъването. Леторастите, покарали от хоризонталната част на пръчката, се оставят да растат свободно.

През пролетта на четвъртата година едната от оставените през третата година пръчки се премахва, а се оставя другата, която има по-редовно развити пръчки по хоризонталната част. На нея се формират 3-4 чепа с по две очи, като за целта се използват пръчки, покарали от горните очи на кордона. Останалите пръчки се отстраняват. Стремежът е първият чеп да бъде по възможност близо до прегъването.

Последната пръчка, покарала от долната страна на кордона, се реже с дължина 6-8 очи и се оставя за удължаване на кордона.

Една от оставените пръчки по стъблото близо до тела се полага хоризонтално по него, в противоположна посока на формирания кордон, и се съкращава на 6-8 очи. От нея се формира вторият кордон.

През пролетта на петата година от пръчките , покарали от оставените чепове на стария кордон, се формира необходимият брой смесени плодни звена или чепове. Когато се формират смесени плодни звена, горната пръчка се реже с дължина 6-10 очи, а долната се оставя на чеп с две очи. При формиране само на чепове горната пръчка с част от миналогодишния чеп се премахва, а долната се реже на чеп с две очи.

Покаралите пръчки от втория кордон и по продължителя на първия кордон се режат на чепове, като се спазват същите условия, както при оформянето на чеповете през четвъртата година по стария кордон.

През шестата и седмата година лозата се оформя напълно и се преминава само към резитба за поддържане.

Втори начин за формиране на лозите при формировката видоизменен Мозер

При него през пролетта на третата година едната пръчка се прерязва непосредствено под носещия тел и от нея се формира бъдещото стъбло. Другата се полага хоризонтално и се използва за плододаване.

Леторастите, покарали по стъблото, се филизят, с изключение на връхните две, които се привързват по носещия тел.

През пролетта на четвъртата година използваната пръчка за плододаване се премахва до основи, а оставените две пръчки на върха на стъблото се съкращават на 6-8 очи след извивката по носещия тел. От тях се формират бъдещите два кордона по описания вече първи начин.

Трети начин (ускорен начин)

Третият начин за формиране на лозите при формировката видоизменен Мозер се използва при буйно растящи лози. През пролетта на втората година всички леторасти се филизят, с изключение на два, които се привързват за подпорно колче. Когато достигнат до носещия тел, върховете им се прищипват, за да се развият колтуците им. Покаралите колтуци се колтучат, с изключение на връхните три, които се привързват към тела.

През пролетта на третата година пръчките с по-слаби колтуци и единият от трите колтука на другата пръчка се отстраняват. Оставените два колтука се съкращават на 6-8 очи след мястото на превиване по носещия тел. От тях се формират кордоните по описания начин.

По време на поддържането на формировките омбрела и видоизменен Мозер всяка година се формират плодни звена (чепове или смесени звена), подмладяват се рамената или кордоните и се почистват старите сухи части.

Когато плодните звена са от смесен тип, те се разпределят равномерно по двата кордона, като се предпочитат средните им сектори. В началото и в края на кордона се оставя чеп с по две очи.