Полезна информация за лозите.За бели трапезни вина са подходящи почви с лек механичен състав.


Лозата може да се отглежда на всякакви почви, с изключение на заблатените и засолените, но количеството и качеството на гроздето при отделните сортове лози е в пряка зависимост от химичния състав на почвата и нейната структура, от мощността на коренообитаемия почвен слой, от физичните и механичните свойства на почвата и др.

Различните видове и сортове лози понасят различно количество варовик в почвата. Европейската лоза издържа до 70% варовик. Използваните у нас подложки понасят следните количества общ варовик: Рупестрис дю Ло (Монтикола) до 25%; Шасла х Берландиери 41Б до 60%; хибридите на Берландиери х Рипария до 50% и т.н.

Дългогодишният практически опит и многобройните изследвания в това отношение са показали, че за отделните производствени направления в лозарството са подходящи различни почви.

За бели трапезни вина са подходящи почви с лек механичен състав, с ниско съдържание на хумус и с високо съдържание на фосфор и калий (алувиално-делувиални, псевдоподзолисти канелени горски и песъчливи почви).

За червени трапезни вина са подходящи умерено влажни почви с добър топлинен и въздушен режим, с високо съдържание на хумус, фосфор, калий и желязо (излужени и деградирани черноземи, псевдоподзолисти тъмносиви горски и излужени канелени горски почви).

За десертни вина са подходящи леки , с умерена влажност и добър топлинен и въздушен режим почви с хумусно съдържание от 1,5 до 2,5%, с достатъчно карбонати, фосфор и калий (карбонатни черноземи на льосова основа, хумусно-карбонатни и типични канелени почви).

За шампански вино материали са подходящи скелетни, добре аерирани, с голямо количество карбонати почви (хумусно-карбонатни почви и карбонатни черноземи).

За десертно грозде са подходящи почви с високо хумусно съдържание (3-3,5%), леки, добре аерирани, богати с варовик, фосфор и азот (ливадни черноземи, карбонатни и типични черноземи и др.).