Растително защитни мероприятия през текущия месец - бюлетин по растителна защита.Mеждинните култури – гаранция за силна почва.

ЗА ВСЯКА ПОЧВА И ЗА ВСЯКА ТЕХНОЛОГИЯ

КАКВО НИ ДАВАТ И ЗАЩО СИ ЗАСЛУЖАВАТ  МАЛКИТЕ „НЕУДОБСТВА“

 

Основни ползи биологично разнообразие многопластов сеитбооборот потискане на плевелите увеличаване органичната маса стабилизиране на хумусния баланс косвено влияние върху почвената реакция стимулира полезната почвена фауна мобилизира хранителни вещества „консервира“ хранителните вещества повишава почвеното плодородие подобрява почвената влагоемкост подобрява почвената структура оптимизира системата от пори и аерацията предпазва от ерозия предпазва от уплътняване на почвата предпазва от измиване на хранителни вещества съхранява естествените процеси в почвата биологична борба с болести и нематоди

Основни характеристики на междинните култури бързорастящи широколистни с лесно разградима биомаса с тясно съотношение C:N да образуват коренова система с голяма маса и обем азотфиксиращи легуминозни конкурентоспособни кръстоцветни невзискателни неутрални растения сухоустойчиви за южни региони осигуряващи сцепление житни при нужда избор най-вече според сеитбооборота

Основни видове бял синапи други видове синап фуражна ряпа, мелиоративни репи елда фацелия дребносеменни бобови – детелини, звездан и много др. едросеменни бобови – грах, фий, лупина и много др. пясъчен овес, някои житни треви и растения всички отговарящи на правилните характеристики и не противоречащи на сеитбооборота световната и европейска практика е много богата, българският списък е силно ограничен

 

Основни правила за избор да прекъсват сеитбооборота, да са различни от основните култури кореновите системи да ползват различни пластове според технологията: зимуващи или мръзнещи според почвата: да разбиват уплътнения или да осигурят сцепление за тежки или за леки почви за влажни или сухи условия

 

Основни предимства на смеските биологично разнообразие на полето не намножава болести и неприятели в праг на вредност разрохква почвата на различни дълбочини съставните и видове черпят хранителни вещества от различни почвени пластове няма едностранчиво теглене на хранителни вещества взаимна защита и компенсация на видовете при нормални условия смеските винаги са за предпочитане; чисти култури се ползват например като начален похват за разбиване на много упорити почвени уплътнения и др.

Основни агротехнически правила сроковете да бъдат съобразени с биологичната особеност на вида да се сеят плитко в подравнена почва независимо от технологията – след предшественика да има прекъсване на капилярното изпарение да се управлява посева – според срока, вида и целта дали да се допусне цъфтеж – в обичайния случай не е желателно, тъй като биомасата загрубява, увеличава се дела на целулозата и става по-трудноусвоима за микроорганизмите според това дали е за ЕНП – със или без растителна защита и подхранване основното торене с фосфор и калий за основната пролетна култура трябва да се изведе преди сеитба на междинната, ако не е извършено преди друга култура в сеитбооборота ако се извършва по-дълбока обработка срещу основната култура, добре е да бъде преди междинната култура бобовите не бива да надхвърлят 50% в междинните смески мулчиране, компостиране, валиране или естествено измръзване избягва се дълбокото размесване/ заораване на свежа зелена маса с почвата след отмиране на междинната култура абсолютно задължително е прекъсване на капилярното изпарение посредством дори само на 1 см дълбока обработка ако се ползват зимуващи междинни култури, само бобови видове може да останат максимално дълго на полето

 

Основни рискове и неблагополучия директните сеитби в горещите месеци често имат за резултат лошо гарниране на посева, компрометиране на посева (важи и за основни култури) непоникване на семена поради дълбоко засяване и превръщането им в плевел за основната пролетна култура нападение на чисти култури от вредители – може да се наложи РЗ, но за ЕНП не е допустимо при неправилен подбор в сеитбооборота може да не изпълнят едно от предназначенията си за прекъсване на патогенен фонд, а да поддържат заразата, например пшеница самосевка – фузариум… при мека зима да не измръзнат – налага се помощ чрез подходящи инструменти или препарати недоразвитите растения не измръзват пълноценно зимуващи междинни култури може да изтеглят храна и вода ако се държат прекалено дълго на полето напролет – зависи и от състава поникване в основната култура на издънки или семена – това не се смята за голям негатив поради ефективните съвременни хербициди ако не се извърши плитка обработка на почвата след отмиране на междинната култура има голяма вероятност почвата да се спече и просъхне

 

ПОДСЯВКА НА ПОКРИВНИ КУЛТУРИ В ОСНОВНАТА КУЛТУРА

 

запазват почвата от плевели и изпарение основно правило е да не конкурират основната култура в зимни култури – мръзнещи видове с умерен растеж – отмират и оставят органиказа основната култура или стопиране с хербицид, който не вреди на основната култура не всички бобови са подходящи за подсявки в зимни култури сеитбата трябва да е достатъчно ранна, за да се образуват изобщо азотфиксиращи грудки в пролетни култури – предпазват междуредията, азотфиксиращите могат да подпомогнат азотния баланс за културата растения, които остават до зима след реколтиране на основната култура, полетата не са оголени, след това измръзват и оставят органика за следващата, ако е пролетна или не конкурират новата сеитба, ако е есенна не е доказано еднозначно агрономическото и икономическото предимство на подсявки, всеки случай е специфичен и подлежи на индивидуална преценка !

 

 

МЕЖДИННИ КУЛТУРИ ПРЕДИ ЗИМНИ КУЛТУРИ В БЪЛГАРИЯ

темата се отнася за сеитба на междинни култури след жътва на рапица, бобови или зимна житна култура с къса вегетация, преди основна култура рапица или зимна житна култура по правило за добро гарниране на такава покривка в България валежите са недостатъчни и температурите прекалено високи има отделни години с подходящи условия; подходящ подход за поливни площи успех може да имат в по-голям времеви прозорец, т.е. преди сеитба на зимна житна култура; преди рапица времето е много кратко след ранна жътва да се сее незабавно предпочитат се дребносеменни, сухоустойчиви култури с бърз начален растеж да бъдат различни от следващата култура да не създават проблеми, да може предвидимо да се унищожат с хербициди или да отмират при сравнително слабо застудяване и тук преди сеитбата да не се подценява прекъсването на капилярното изпарение чрез плитко насичане на почвената повърхност, така ще се запази влага за поникване на семената

 

За избор на технология правилната преценка се базира на задълбочен анализ на почвата, агрометеорологичните условия, история на полетата, сеитбооборота, следващата култура и бъдещите ни намерения.

 

Ползването на междинни култури е добър избор за всяка технология. Не междинната култура може да ни провали, а неправилният избор на технология и машини и несъобразяването с конкретните условия на работа.

 

инж.-агр. Евелина Маринова