Полезна информация за земеделските култури.Как може да се ускори сушенето на сеното?.


При приготвянето на сено най-важната задача след коситбата е ежедневната технологична обработка на тревната маса независимо от метеорологичните условия. Добрата и проведена навреме с подходяща техника обработка на откоса ускорява темпа на естественото сушене, опазва листата и намалява престоя на сеното на полето. Всичко това допринася приготвянето на сеното да бъде независимо от метеорологичните условия и повишава качеството му. Нещо повече, освобождава по-бързо ливадните площи и осигурява по-добри условия за израстване на следващия подраст.

Обикновено при коситбата трудно съхнещите дебели и тежки стъбла остават отдолу на откоса, а бързо съхнещата листна маса - отгоре. Нещо повече, още на следващия ден те бързо се слягат от собствената си маса и нощната роса. Това забавя и затруднява равномерното сушене на тревната маса. За да се постигне максимална интензивност на сушене, необходимо е тревната маса да се повдигне, обърне, размеси и разбухне, за да се оформи рехав” откос и да се осигури продухването на новооткритите долни слоеве от вятъра. Колкото по-рано се оформи рехав” откос след косенето, толкова по-ефективно ще бъде сушенето, защото от свежо окосената тревна маса водата се изпарява много по-бързо. За съжаление добре оформеният откос не остава дълго време в рехаво състояние. Ето защо тези манипулации, ако е необходимо, може да се повтарят безопасно по няколко пъти само през първите 2-3 дни след косенето, когато все още листата са здраво прикрепени към стъблата. Обръщането и разбухването на тревната маса е особено наложително след дъжд и при по-дебел откос. Това е сигурен начин да се използва максимално изпаряващият потенциал на въздуха и да се ускори темпът на сушене.

Установено е, че през началния период на сушене средната едночасова загуба на вода при необработена тревна маса е 0,5-1%. Темпът на отделяне на вода може да достигне около 2% за 1 час при по-често обръщане и разбухване на откоса. Ако тревната маса се обработва механично (намачква или напуква) по време на косенето, ежечасовнят темп на отделяне на вода може да достигне 3 и максимално 6% само ако се прилага силна механична обработка - разкъсване на тревната маса, и то в съчетание с по-често обръщане и разбухване на откоса. Ето защо всяко отлагане или забавяме на най-благоприятната възможност за манипулиране на откосите не може да се компенсира и води към удължаване престоя на сеното на полето.

При благоприятни атмосферни условия тънките” откоси, както и механично обработените (напуканите или разкъсаните) растения могат да станат готови за обръщане и за разбухване в деня на коситбата - само няколко часа след косенето.

За да се поддържа откосът в рехаво” състояние още през началния период на сушене, може безопасно тревната маса да се подлага на силни третирания (разтръскване, разбухване и обръщане), и то по 2-3 пъти дневно, докато листата са здраво прикрепени към все още жилавите стъбла. През този период може да се изпари над половината от общата вода, съдържаща се в зелената маса, ако обработката на откоса позволява въздухът да преминава свободно през него, особено при ветровито време.

Когато средната влажност на растенията спадне до около 50%, част от листата започват да се навиват, а при 40%, особено бобовите треви, започват лесно да се ронят и да се трошат при по-силно разтръскване и разбухване на откоса. При дъждовно време многократното намокряне и изсушаване отслабва значително връзката на листата към стъблата и листата започват да се ронят много по-рано, отколкото ненамокрените. Това е особено подчертано при люцерната, чиито нежни листа изсъхват по-бързо от дебелите и покрити с тънък восъчен слой стъбла. Ето защо през втория етап на сушене трябва все така на чести интервали, но много внимателно да се манипулира полусухата маса, за да се поддържат по-висок темп на сушене и същевременно по-равномерно сушене. Ако полусухият откос се намокри от дъжд, след като просъхне повърхностният му слой, веднага трябва внимателно да се повдигне, да се обърне и да се премести встрани - на вече изсъхналата земя.

При променливи атмосферни условия, особено в планинските райони, е необходимо всяка вечер окосената през деня тревна маса да се събира на ивичести откоси. Така през нощта се запазва по-добре пресъхналата през деня тревна маса, а когато вали, само 1/3 от дъжда ще премине през нея. На сутринта ивичестите откоси отново се разбухват и разстилат за сушене. Тези мероприятия са особено наложителни през последната фаза на сушене на тревната маса до прибирането на готовото сено.

За да има ефективност от обръщането и от разбухването на все още влажната тревна маса, сенообръщачките трябва да работят със скорост 10-16 км/ч , , но почти изсъхналото сено, особено люцерновото, се събира и се оформя на ивици при работна скорост на сеносъбирачките, не по-висока от 6-8 км/ч. При някои сеносъбирачки може да се намали дори и скоростта на въртене на работните им органи, което значително намалява загубата на листа. При събиране и обръщане на сеното долният край на работните органи на сеносъбирачките-обръщачки трябва да бъде регулиран на равнището на стърнището. Тези машини трябва да образуват добре оформени, рехави и неусукани ивичести откоси, без да газят сеното. Когато откосът е силно улегнал и сбит, особено след дъжд, необходима е сеносъбирачка с принудително задвижване на работните органи, които се регулират да гребат на 1-1,5 см над повърхността на почвата. Ако се пуснат по-ниско, особено при неподравнени площи, сеното се замърсява с пръст.

Неправилното използване на обръщачките-разбухвачки води към големи загуби на листа. Ето защо все още суровата влажна трева се обръща и разбухва винаги след вдигане на росата, защото тревата олеква, по-леко се манипулира и се избягва замърсяването й с пръст. За да се намали оронването на листата (не повече от 3%), силно просъхналите откоси, особено от люцерна, се обръщат и се събират много внимателно само рано сутрин, преди росата да се е изпарила, когато сеното е все още меко. Понякога при много топло и горещо време повърхностният слой на откоса бързо просъхва. В такъв случай е необходимо откосът внимателно да се повдига и обръща само с последните звена на сеносъбирачките, без да се подлага на грубо подхвърляне, усукване и разбухване.

За да се ускори сушенето, трябва да се умъртвят растителните клетки. Най-често за ускоряване на сушенето се прилагат разбухването и обръщането на откоса, но при тях темпът на сушене не е бил никога толкова висок, колкото когато тревната маса е била подложена на някакъв вид кондициониране”. Именно при този метод всяка форма на механично увреждане на физичната структура на растенията ускорява неколкократно темпа на изпаряване в сравнение с необработената тревна маса, а икономисаното по този начин време за сушене може да осигури получаването на сено с по-висока хранителна стойност.

Трябва да се отбележи, че при дъжд механично обработената тревна маса поглъща по-бързо дъждовната вода, отколкото необработената, което увеличава загубата на хранителни вещества чрез измиване. Установено е обаче, че обработената тревна маса губи по-бързо влажността си след спиране на дъжда и често е по-суха, отколкото необработената тревна маса, когато и двете партиди са окосени и балирани по едно и също време. Именно това дава предимство на кондиционирането.

Несъмнено кондиционирането ускорява темпа на сушене на тревната маса, но едновременно с това малко намалява добива на суха маса по време на прибирането главно за сметка на откъснати листа и нежни стъбла. Колкото по-силно е механичното въздействие на обработката, толкова по-голяма е загубата на хранителни вещества. Ето защо това мероприятие е най-добре да се провежда по един път едновременно с косенето, а следващите обработки да се свеждат до обръщане и разбухване на сеното на по-чести интервали до пълното му изсушаване. В това отношение много подходящи са комбинираните косачки-кондиционери, които допринасят не само за ускоряване сушенето на тревната маса, но спестяват също енергия и труд и по-малко се утъпкват тревните площи при прибиране. Предимствата на кондиционирането вследствие на механичната обработка на тревната маса се чувстват особено при прибирането от полето на предварително завехнал тревен фураж, предназначен за сенажиране или за приготвяне на сено чрез вентилиране.

За да се ускори темпът на сушене, голямо значение има използването на подходящи машини и съоръжения, както и срочното и внимателно провеждане на технологичните обработки. Това може да намали значително престоя на тревната маса на полето и да повиши качеството на полученото сено. Ето защо не трябва да се пропуска първият благоприятен момент за всяка производствена операция. Особено внимание трябва да се обръща са внимателното манипулиране съобразно с влажността на фуража, специфичните изисквания на фуражната култура и метеорологичните условия. От това зависят както размерът и темпът на коситбата през следващите дни, така и по-бързото прибиране на готовото сено от полето и освобождаването на ливадната площ за следващите мероприятия, подпомагащи по-бързото развитие на следващия подраст.