Полезна информация за земеделските култури.Царевицата е с най-висок продуктивен потенциал от всички зърнени фуражни култури.


Царевицата е култура с широка употреба на крайния продукт - зърното. Най-голямо е значението на зърното като храна за селскостопанските животни. Поради високата й продуктивност и многостранна употреба царевицата е известна като царица на полята”.

Отглеждани при поливни условия и правилна агротехника, съвременните хибридни сортове царевица може да осигурят 1500-2000 кг зърно от декар. Такива добиви може да се реализират от маломерните поливни площи на фермерите у нас, особено когато се тори с оборски тор.

Царевицата е топлолюбива култура. Пониква при температура над 10-12°С. При температура на почвата 11,6-15,2°С пониква за 13-20 дни, при 15,4-19,5°С - за 10-13 дни, а когато температурата на почвата на дълбочина 10 см е 19,5-23°С - за 7-9 дни.

До появата на репродуктивните органи оптималната температура за развитие на царевицата е 14-23°С, а през цъфтежа - 25-28°С. През цъфтежа екстремно високите температури - над 35°С, особено когато са съчетани с ниска атмосферна влага, увреждат жизнеспособността на прашеца и стълбчето на плодника, поради което кочанът, най-често във връхната му част, остава неозърнен.

За да узреят, ранните хибриди царевица изискват активна температурна сума около 2200°С, средно ранните - 2500°С, средно късните - 2700°С, и късните - 3200°С. Царевицата е светлолюбива култура. Сгъстяването на посевите причинява етиолиране на растенията, поради което те не образуват или развиват малки кочани и добивите на зърно са ниски.

Царевицата е биологично сухоустойчива, но формирането на високи добиви зърно не е възможно без напояване. За 1 кг зърно тя изразходва 1 л вода. Най-малки изисквания има към водата в началните фази от развитието, а най-големи - 2 седмици преди и 3 седмици след изметляването. През този критичен период, когато няма валежи, трябва да се полива. В обратен случай добивите рязко намаляват с 30-40%. След фаза млечна зрелост до узряване на зърното водопотреблението на царевицата намалява. Независимо от това при засушаване трябва да се направи (в млечна зрелост) една поливка за по-добро изхранване на зърното. За нормално протичане на всички жизнени процеси влажността на почвата през вегетацията на царевицата трябва да се поддържа от 70 до 80% от пълната полска влагоемност.

За да осигури максимални добиви, царевицата трябва да се отглежда на плодородни почви - черноземи (във всичките им разновидности) и алувиално-ливадни с добра аерация и рН 6-7. Царевицата не дава добър резултат на леки, кисели, солени, силно уплътнени и студени почви с високо ниво на подпочвените води.

По принцип фермерът трябва да се стреми към отглеждане предимно на средно късни хибриди царевица с продължителност на вегетационния период около 130 дни. Чрез правилно регулиране на гъстотата на посева, от тях може да се получат високи добиви зърно. Отглеждането им създава благоприятна възможност за правилна организация на производствения процес във фермата, особено за навременна сеитба на есенните зърнени житни култури, чийто добър предшественик е царевицата.