Полезна информация за земеделските култури.Определяне времето на поливките на селскостопанските култури.


Важен въпрос в поливния режим на селскостопанските култури е определяне на времето за поливане.

Както е известно, метеорологичните елементи (количеството на падналите валежи, температурата, относителната влажност на въздуха и вятъра) са променливи, движат се в широки граници през различните години и сезони. В зависимост от тях и изсушаването на почвата не протича равномерно. Затова се налага времето за поливка да се определя конкретно, като се проследяват степента на изсушаването на почвата и състоянието на културите.

Поливките трябва да се извършват в онзи момент, когато влажността в почвата е недостатъчна и растенията започват да страдат за вода. Ако се провеждат по-често, изразходват се излишно големи количества вода, с което се оскъпява производството и може да се влошат физичните свойства на почвата - да се получи заблатяване, засоляване и т.н. Обратно, ако се извършват, по-рядко, почвата се пресушава, а това става за сметка на добивите.

За да се определи точно времето (моментът), когато трябва да се пристъпи към поливка, използват се различни методи:

Определяне на времето за поливка по влажността на почвата

Сравнително точен метод за определяне на времето за поливка, като се проследява влажността на почвата. Когато почвената влажност се понижи под минималната (предполивната) влажност, това означава, че е настъпил моментът за поливка. Вече се изясни, че предполивната влажност зависи от вида на културата, от фазата на развитие и от механичния състав на, почвата.

За да се определи наличната влажност на почвата, се вземат със сонди почвени проби (през 20 см) на дълбочина до 50-80 см (от активния почвен пласт). След това по лабораторен начин се определя влажността.

Понеже наличната влажност се определя чрез претегляне, самият метод се нарича още тегловен метод за определяне на времето за поливане.

Този метод е свързан с известни трудности, които се състоят главно във внимателното вземане на почвените проби, точното претегляне на пробите, изсушаването им и повторно претегляне на сухата почва. За да не се допускат грешки, пробите трябва да се вземат в 3-4 повторения и да се изчислява средното им. аритметично число. Разработени са уреди за автоматично определяне на влагата в почвата.

Определяне на времето за поливка по външни признаци на растенията

Определяне на времето за поливка по външни признаци на растенията е по-лесно приложим метод и затова независимо от съществените му недостатъци се използва широко в практиката.

При недостатъчна влажност в почвата в растенията настъпват морфологични изменения, които могат да се използват като показатели за необходимостта от поливка.

Когато настъпи засушаване при всички култури, светлозеленият цвят на листата потъмнява и с намаляване на влагата в почвата те придобиват все по-тъмнозелен цвят.

При някои култури сигурен белег за настъпилото засушаване е повяхването на листата; цвеклото при недостатъчна влажност в почвата още в предобедните часове има повехнали листа. Често пъти при големи горещини повяхване на листата на цвеклото може да се яви в следобедните часове при оптимална влажност в почвата, но то е временно и вечер при захлаждане те пак възстановяват тургора си. Повяхване на листата се явява при памука, тютюна, люцерната и др.

При засушаване листата на житните култури се завиват.

Ако засушаването е по-голямо при всички култури, нарастването спира, долната част от листата подгаря, листата и плодовете започват да окапват, докато целите растения загинат.

Основен недостатък на този метод е късното появяване на външните изменения в растенията. Настъпилите морфологични изменения се предхождат от физиологични смущения в растежа и развитието на растенията, които се отразяват върху добивите. Затова, когато се използва този метод, поливките трябва да се извършват веднага щом се забележат още първите белези на засушаване по растенията.

Определяне на времето за поливка по физиологичен показатели

Възможно е времето за поливка да се определи и по физиологичните смущения в растенията.

Когато растението започва да страда за вода, се намалява интензивността на фотосинтезата, увеличава се температурата в листата, устицата по тях се затварят и клетъчният сок увеличава концентрацията си.

Въз основа на тези смущения са разработени много методи за определяне на времето за поливка, които се прилагат по-често в научните институти. Най-често се използва методът, при който се проследява смукателната сила на клетъчния сок. С този метод понякога се използва и в практиката.

В сравнение с останалите методи определянето на времето за поливка по физиологичните показатели се извършва по-точно, но и по-трудно.

Най-добри резултати се получават , когато едновременно се използват различни методи за определяне на времето за поливка на селскостопанските култури.