Полезна информация за земеделските култури.Грижи през вегетацията за зимни зърнени житни култури.


Есенни грижи

Есенните грижи през вегетацията за зимните зърнени житни култури за се свеждат главно до вземане на мерки за добро развитие на растенията и за предпазването им от повреди през зимата. По изключение ако не са внесени азотни торове преди сеитбата и поникналите растения се развиват слабо, прави се подхранване с 2-3 кг на декар азот (6-9 кг амониева селитра). На ниски места при тежки почви, където се задържа вода и растенията страдат от преовлажняване, още при сеитбата или след нея трябва да се прокарат бразди за отвеждането и. Ако се появят масово плевели, болести или неприятели, провежда се борба срещу тях. През есента житните посеви при по-ранна сеитба се нападат понякога от хесенска и шведска муха, а при повторно засяване на площта са по-чести нападенията от житния бегач.

Зимни грижи за зимните зърнени житни култури

Зимни грижи се налагат при очаквани повреди от измръзване, ледена кора и продължителна снежна покривка, а в края на зимата и рано през пролетта - от наводняване (удавяне), изсушаване, изтегляне и прекъсване на растенията.

Повредите от измръзване и ледена кора се получават от ниските температури. Борбата срещу тях се води главно чрез създаване на по-студоустойчиви сортове, запазване на снежната покривка и прокарване на бразди за оттичане на водата.

По-чести у нас са повредите от изтегляне и прекъсване на растенията. Изтеглянето се дължи на движението на повърхността на почвата, когато тя през нощта замръзва и увеличава обема а през деня се размразява и обемът й намалява. При това движение се разкъсват корените на растенията, възелът на братене се изнася нагоре и се оголва. Тези растения страдат повече и от измръзване и изсушаване. Освен това изтегляне се получава при сеитба на дълбоко обработена и неулегнала почва. Мерките за борба срещу изтеглянето са предпазни (добра подготовка на почвата, навременна и по-дълбока сеитба, валиране на посева след сеитбата) и преки (валираме и подхранване на изтеглените растения). Прекъсването на растенията се състои в прекъсване на стъблата на по-нежните и слабо развити растения. За избягването му се препоръчва прилагането на предпазни мерки (добра, навременна и качествена сеитба и създаване на условия за добро развитие на растенията).

Пролетни грижи през вегетацията

Пролетните грижи през вегетацията за зимните зърнени житни култури се състоят в подхранване и внасяне на хербициди срещу плевелите, а при нужда и в борба срещу полягането на посева и срещу болестите и неприятелите. При възможност понякога се извършва и напояване.

Подхранването през пролетта се налага, защото растенията излизат от зимата изтощени, често с изсъхнали листа, а посевите са проредели. В началото на вегетацията растенията чувстват остра нужда от хранителни вещества и преди всичко от азот за възобновяване на растежните процеси. Ето защо необходимо е те да се подхранят с бързо действащи азотни торове. У нас за подхранване се използва амониева селитра, като се дава най-често около 2/3 от нормата на азотния тор, заплануван за торенето на културата. Той се внася със самолети, вертолети или с наземна техника рано през пролетта при започването на вегетацията (февруари, март).

Внасянето на хербициди за борба с плевелите се извършва обикновено към края на братенето (края на март - началото на април). Видът на хербицида зависи от характера на заплевеляването и от почвения тип.

Опасност от полягане на посевите има при използването на неустойчиви на полягане сортове, при изобилни валежи и при високи норми на торене, особено с азотни торове. При полягането добивът се понижава значително и силно се влошава качеството на зърното. Срещу него трябва да се прилагат както предпазни мерки, като засяване на сортове с по-ниско и здраво стъбло , прилагане на подходяща система на торене, на оптимална гъстота на посева и др., така и преки мерки, като разреждане на много гъстите посеви чрез брануване с тежки брани или пръскане на посева в края на братенето - началото на вретененето с физиологично активни вещества, наречени ретарданти.

Ако зимните зърнени житни култури се отглеждат при поливни условия, при засушаване те може да се напоят. При суха есен при възможност за поливане след сеитбата за поникване посевът се полива чрез дъждуване с малка поливна норма (20-30 м3 вода на декар). През пролетта при засушаване през фазите вретенене и особено изкласяване се правят 1-2 поливки.