Полезна информация за земеделските култури.Отглеждане на пясъчен (зимен) фий.


Фият се отглежда изключително за фураж на селскостопанските животни. Зърното му съдържа 26% суров протеин, сеното 18-20%, а сламата 10-12%.

Място в сеитбообръщението

Пясъчният фий е по-невзискателен и по-устойчив в сравнение с обикновения фий. Той има по-висока студоустойчивост и понася на ниски температури много по-добре. Проявява висока сухоустойчивост. Към почвата не е взискателен и се развива добре на песъчливи, каменливи, варовити или слабо кисели почви. При сухи условия и на бедни почви, е по-високо продуктивен от обикновения фий. Към предшественика не е много взискателен. Отглежда се фий след зимни житни със слята повърхност или окопни - царевица, слънчоглед, памук и тютюн. Не се развива добре след сорго. В същото време е много добър предшественик за всички останали култури.

Обработка на почвата за отглеждане на фий

Обработката на почвата се определя от срока на засяване на пясъчния фий и се извършва както за зимната пшеница. След прибиране на предшественика се извършва дълбока оран на 23-25см. Преди сеитбата площта се култивира и бранува, след сеитбата на фия се валира.

Торене на фия

С прибиране на фия от почвата се изнасят доста хранителни вещества. Азот се набавя от въздуха с помощта на грудковите бактерии, но останалите вещества фият извлича от почвата. Ето защо фият реагира много добре на почти всички видове торове.

Вместо оборски тор с успех може да се използва органо-минерална смес от 200-300 кг/дка угнил оборски тор или компост, 10-20 кг/дка суперфосфат и 40- 50 кг/дка вар.

Употребата на фосфорни торове има голямо значение при фия и за сено, и за семе. Нарастват не само добивите, но и процентното съдържание на протеини в растенията и във фиевата смеска. В зависимост от запасеността на почвата с хранителни вещества нормата на азотните торове е 9-15 кг/дка , на фосфорните 12-16 кг/дка, а на калиевите - 8-12 кг/дка. Азотните торове се внасят предсеитбено, а фосфорните с основната обработка на почвата. Положително влияние върху добива на фия и качеството на продукцията оказва третирането на семената преди сеитбата с 10 г/дка натриев молибдат.

Сеитба на фий

Най-подходящото време за сеитба на фий в Северна България е края на октомври, а в Южна България е 15 ноември. Сее се обикновено редово на 10-12 см и дълбочина 3-5см. След сеитба на фия площта се валира.

Прибиране на фий

При разделния начин на прибиране на фия посевът се коси, когато 75-80% от бобовете са пожълтели. При полегнал посев се коси срещу посоката на полягането.

Към прибиране на фий с комбайна се пристъпва, когато 80-85% от бобовете са узрели. Веднага след прибирането зърното се почиства от грубите примеси и се изсушава до стандартна влажност 13%.

Отглеждането на зимния пясъчен фий за зърно и сено е ефективно поради високата степен на механизиране на процесите, фуражната му стойност се изразява във високото съдържание на протеини, минерални соли и въглехидрати.