Полезна информация за земеделските култури.Напояване на памука.


Евапотранспирация

Реалната евапотранспирация /водопотребление/ за ефективен поливен режим на памука е 383-426 мм. Делът на разхода на вода през отделните фази към общата евапотранспирация е: поникване до 3-ти лист 5%; 3-ти лист - бутонизация 10.7-11.5%; бутонизация-цъфтеж 23-25%, цъфтеж-узряване 58-61%. Основната част от евапотранспирацията на напоявания памук - 74% постъпва от горния слой 0-50 см, който се определя и за разчетен слой при напояването. Значителен е делът на влагата от по-дълбоките почвени слоеве: 51-100 см - 18% и 101-200 см - 8%. При неполивни условия на отглеждане на памук делът на тези слоеве се увеличава - с 21.3 и 10.5%.

Поливен режим на памука

Необходимо е в почвения слой 0-40 см да се поддържа предполивна влажност 75% от пределната полска влагоемност /ППВ/ през двата подпериода от развитието на памука: поникване-цъфтеж и цъфтеж-плодообразуване. През сухи и средносухи години се подават три поливки на памука с поливна норма 40 м3/дка, а през средни години - две поливки. Този поливен режим на памука средно за 25 години увеличава добива с 60% , а в сухи години го удвоява. В условията на нарастваш, недостиг на поливна вода и в райони с висока цена на водата интерес представлява рационалния поливен режим, реализиран с една поливка 75% от ППВ в почвения слой 0-40 см и поливна норма 40-50 м3/дка. Поливката се дава обикновено в начало на цъфтеж и увеличава добива с 42%. При засушаване през бутонизация се извършват две поливки с поливна норма 40 м3/дка при 75% от ППВ. Напояването трябва да приключи до 5 август. Този поливен режим повишава ранозрелостта и ефекта от 100 м3 поливна вода. От полските култури памукът осигурява най-висока ефективност от 100 м3 поливна вода.

В топли и сухи години с температурна сума от поникване до края на юли над 1790°С дъждуването с поливна норма 20-30 м3 до 15 август увеличава добива с 8%. В години със засушаване в периода на сеитбата и за срочно поникване и ефективно използване на ограничените климатични ресурси е необходимо да се проведе следсеитбена поливка на памука чрез дъждуване с поливна норма 20 м3/дка.

Най-добре е напояването да е чрез дъждуване, при което се регулира точно поливната норма, реализира се икономия на вода и се подобрява ранозрелостта на напоявания памук. Дъждуването може да се прилага през цялото денонощие, като при нощното дъждуване загубите на вода от изпарение са по-малки и силата на вятъра е по-слаба. За основния почвен тип в памукопроизводителните райони - излужената смолница, допустимата интензивност на дъжда е 0.27-0.4 мм/мин. Стопански оптималната интензивност на дъжда, съобразена с прилаганите поливни норми и производителността на дъждовалната техника е 0.2-0.27 мм/мин. Тя не влошава воднофизичните свойства на почвата. На по-малки площи в условията на фермерско земеделие, следва да се прилагат подвижни тръбни инсталации, със средноструйни или късоструйни разпръсквачи. При гравитачно напояване на памука, най-добре е да се полива през междуредие, при дължина на браздата до 150 м. За по-равномерното разпределение на водата по браздите трябва да се ползуват преносими тръбопроводи, които заместват временните канали и вади, а също така поливни сифони или поливни тръбички.