Растителна защита

Брашнестата мана по овеса се причинява от специализираната форма avenae на Erysiphe graminis. По повърхността на листа­та, листните влагалища и метлиците се обра­зува бял , , а по-късно сивкав брашнест налеп (конидиоспорите на гъбата). Листата оста­ват зелени и активни известно време след за­разяването, впоследствие нападнатите тъка­ни постепенно загиват.

Конидиоспорите се разпространяват с вятъра на големи разстоя­ния. Заразяването от конидиалната форма изисква висока влажност на въздуха (но не капка вода), а спорообразуването и разпрост­ранението на спорите се благоприятства по-скоро от сухите условия. Брашнестата мана се благоприятства от редуването на сухи и влажни условия.

Заразените тъкани на лис­тата са хлоротични и престават да фотосинтезират. Ранната форма на болестта напада изоставащите млади растения, а по-късната форма намалява зелената повърхност на лис­тата и по този начин се редуцира добивът на зърно. Във фенофаза на развитие поява на лигулата на флагелния лист - цъфтеж (39-65), върху застаряващия мицел се появя­ват клейстотеции (под формата на черни точки). Това влияе сравнително слабо върху инокулума през пролетта, който произхожда основно от самосевките или е пренесен по въздушен път от други райони.

Как можем да се борим с болестта еrysiphe graminis - (брашнеста мана по овеса)?

Овесът се напада само от специализирана­та форма avenae на E. graminis, брашнестата мана по пшеницата или ечемика не могат да заразят овеса и обратно. Съществуват реди­ца културно-стопански практики, които до известна степен ограничават заразяването с E. graminis. Препоръчва се отглеждането на устойчиви сортове. Гъстите посеви благоп­риятстват развитието на брашнестата мана. В случай на силно нападение от брашнеста мана може да се наложат едно или две третирания с фунгицид. Това не трябва да става след фаза изметляване. Необходимо е да се следват съветите на РСРЗ