Растителна защита

Фузарийно кореново гниене по овес - (Fusarium spp.)',,,0,0);" ><strong class=Фузарийно кореново гниене по овес - (Fusarium spp.)" /> Патогенът се пренася със семената и за­разява основите на младите овесени расте­ния. Причинява гниене на базите, кълновете и пониците. По базите на стъблата се обра­зуват неправилни кафяви надлъжни петна , които преливат в здравата тъкан.

Във вът­решността на стъблото по повърхността на петната при влажно време се развива розов мицел на гъбата. Съхранява се в почвата и може да заразява корените директно. Разп­ространението на базичното гниене се бла­гоприятства от сравнително сухото и топло време. Патогенът не е специализиран и е способен да зарази корените на много други растения и да се развива сапрофитно. Пони-ците и младите растения могат да бъдат за­щитени от първоначална инфекция чрез тре­тиране на семената с фунгицид. Базично и кореново гниене по овеса се причинява и от други видове от род Fusarium - F. gibosum. F. oxysporum, F. acuminatum, F. sporotrichoides.

Как можем да се борим с болестта фузарийно кореново гниене по овес - (Fusarium spp.)

Сеитбообръщението може да намали разпространението на базичното гниене до известна степен. Почвените условия трябва да бъдат оптимални, а семената, използвани за сеитба, да бъдат сертифицирани и свобод­ни от зараза. Обеззаразяването на семената с фунгицид срещу тези гъби е ефективна, ру­тинна ДРЗП при овеса.