Растителна защита

царевицата-Ustilago maydis',,,0,0);" >обикновена главня по царевицата-<strong class=Ustilago maydis" align="left" style="margin: 5px; border-color: #000000; float: left;" /> Болестта обикновена главня по царевицата-Ustilago maydis напада основно онези части на растенията, в които протича интензивно клетъчно делене. Симптомите са сиви тумо­ри по стъблата, кочаните, листата или съцветията на царевицата. По-късно туморите се разпукват и се освобождават кафеникаво-черни спори. Съ­щите се запазват в почвата за 4 и повече го­дини. Царевицата се заразява от спори , пре­несени по въздушен път или съхранени в почвата. Болестта обикновена главня по царевицата - Ustilago maidis оказва влияние върху ко­личеството и качеството на зърната. Обик­новената главня се среща в сухи и топли го­дини, особено когато е налице екстремно за­сушаване. Обикновено тя е спорадична и ня­ма голямо значение.

Как можем да се борим с болестта обикновена главня по царевицата - Ustilago maidis?

Химична борба не се провежда. Сеитбообръщението (напр. 4-годишно) има извес­тен ефект за намаляване на инокулума в поч­вата. Степента на устойчивост при различни­те сортове варира. ДРЗП е използването на устойчиви сортове. Нападение от U. maydis може да бъде предотвратено чрез осигурява­не на добра структура на почвата и дъждува­не на посева при засушаване.