Растителна защита

setosphaeria turcica_images_stories_Zemedelie_Tsarevitsa_thumb_medium250_0.jpg" alt="Setosphaeria turcica" align="left" title="Северен листен пригор по царевицата-в ляво болен хибрид, в дясно толерантен към болестта" />Симптомите на болестта северен листен пригор по царевицата - Setosphaeria turcica се появяват по листата под формата на дълги, кафяви, некротични петна , развиващи се успоредно на жилките (пригор). При влажни условия в местата на пов­реда се образуват голям брой сивкаво-черни конидии.

Друга болест (южен листен пригор), дължаща се на подобна гъба, Cochliobolus heterostrophus, причинява по-малки и повече на брой петна. При силно заразяване настъпва преждевременно изсъхва­не и загиване на цялата листна маса. Коча­ните на царевицата не се нападат, макар че поражения мо­гат да се открият по обвивните им листа. Гъ­бата презимува в растителните остатъци ка­то конидии и хламидоспори, които причиня­ват първичната инфекция. Първичното и вторичното разпространение на патогена се осъществява още и от конидиоспорите, обра­зуващи се в значителни количества в места­та на повреда по листата и могат да бъдат пренасяни от вятъра на големи растояния.

Как можем да се борим с болестта северен листен пригор по царевицата - Setosphaeria turcica?

След прибирането на реколтата да се предприемат мерки, благоприятстващи раз­лагането на растителните остатъци. Тъй ка­то често болестта северен листен пригор по царевицата - Setosphaeria turcica се появява най-напред по краищата на площите или по продължение на редовете, където минават напоителните системи, важно е да се установи появата на първите повреди на тези места, когато култу­рата има развити 6-8 листа.

Могат да се прилагат и третирания с фунгициди. При цареви­цата за консумация се прави едно третиране в периода между фазите цъфтеж и края на млечна зрелост, но ако болестта се прояви преди фенофаза 10-и лист, се налагат две тре­тирания.