Растителна защита

Царевичен стъблопробивач - (<strong class=Ostrinia nubilalis)" align="left" title="Царевичен стъблопробивач" style="margin: 5px; border-color: #000000; float: left;" /> Неприятелят по царевицата-царевичен стъблопробивач (Ostrinia nubilalis) е пеперуда със светлокафяв до бледожълт цвят. Развива две поколения годишно, като вреди по царевицата нанася второто поколение.

Пеперуди­те от това (второ) поколение на неприятеля по царевицата-царевичен стъблопробивач (Ostrinia nubilalis), снасят яйцата си на групички (до 70 броя) по долната повъ­рхност на листата, като това съвпада с фаза изметляване. След излюпването първона­чално гъсениците се хранят в пазвите на лис­тата , , а след това навлизат в стъблата, където дълбаят ходове.

Ларвите на царевичния стъблопробивач (Ostrinia nubilalis) са жълто-сиви с тъмна иви­ца на гръбната страна. Те тунелират още и дръжките на кочаните и самите кочани, по-рядко повреждат зърната на кочаните и мет-лицата. Растенията с повредени стъбла и метлици често се пречупват. В началото на август ларвите на царевичния стъблопробивач изпадат в диапауза. Зимуват в растител­ните остатъци.

Борба с неприятеля по царевицата-царевичен стъблопробивач (Ostrinia nubilalis)

Агротехническите мероприятия като унищожаване на растителните остатъци (т.е. на зимуващите стадии - ларвите) или използва­нето на толерантни сортове могат да огра­ничат популацията на неприятеля. Химич­ната борба с неприятеля по царевицата-царевичен стъблопробивач (Ostrinia nubilalis), цели унищожаването на младите ларви в момента на тяхното излюпване и преди вгризването им в стъблата.

Важно е да се направи опит да бъде постигнат по-дълъг период на защита на растенията сре­щу неприятеля. Обикновено еднократното третиране не е достатъчно да покрие целия период на излюпване на неприятеля по царевицата-царевичен стъблопробивач (Ostrinia nubilalis) и първите ларви са по­тенциално по-опасни от тези, които са излюпени от яйцата, отложени от възрастните насекоми в края на летежа им.

Могат да бъ­дат прилагани гранулирани или течни про­дукти за растителна защита. Препоръчват се две третирания, които се извършват по сиг­нал на РСРЗ. За целите на биологичния контрол се използва Trichogramma spp., кое­то също дава добри резултати.

Правят се три внасяния на паразита:

- първото (3000-5000 бр./дка) в началото на яйцеснасянето;

- второ­то (4000-5000 бр./дка) - по време на масово­то яйцеснасяне;

- третото - 8-10 дни по-къс­но в доза 5000-10000 бр./дка.

ИПВ е след­ният - до фенофаза 6-8 лист: - 10 бр. яйчни групички/100растения (при царевица за зър­но) и 3 бр. яйчни групички/100 растения (при царевица за семепроизводство);

- след изметляване: 90% нападнати растения с по 3-4 повреди/растение (при царевица за зърно) и 10% нападнати растения с по 1-2 повре­ди/растение (при царевица за семепроизвод­ство).

За борба с неприятеля по царевицата-царевичен стъблопробивач (Ostrinia nubilalis) могат да се използват препарати за растителна защита със следните активни вещества:

- картап, бифентрин, есфенвалерат + фе­нитротион, хлорпирифосетил + циперметрин.