Растителна защита

aphis cracivora.jpg','люцернова листна въшка (Aphis cracivora)',,,0,0);" >люцернова листна въшка (Aphis cracivora)Неприятелят люцернова листна въшка (Aphis cracivora) е повсеместно разпространен вид. Въз­растното и преимагиналните форми са тъмно до черно оцветени. Неприятелят люцернова листна въшка (Aphis cracivora) зимува като яйце по стъблата на люцерната. През пролетта от зимуващите яйца се излюп­ват ларвите на основателките. Те се за­селват по връхните части на люцерната. Във второ или трето поколение се появя­ват партеногенетични женски, с които видът се разселва по основните гостоприемници.

Старите люцернови посеви, в близост до посеви с фасул, са източник на зараза. При фасула неприятелят люцернова листна въшка (Aphis cracivora) се заселва от долната стра­на на листата, листните дръжки, вегетационния връх и младите бобове. Нападнатите листа не се завиват, а слабо се извиват. Цве­товете, цветните дръжки и младите бобове се деформират. Най-силно се нападат изос­таналите в развитието си растения. При сил­но нападение от неприятеля люцернова листна въшка (Aphis cracivora), стъблата и листните дръжки на фасула се покриват с плътни колонии. Най-висока плътност се наблюдава през юни.

У нас основен гостоприемник е люцерна­та, по която неприятеля люцернова листна въшка (Aphis cracivora) зимува като яйце от което се раз­виват основателките и полоносещите форми. Междинен гостоприемник е бялата акация. Неприятелят люцернова листна въшка (Aphis cracivora) е факултативно мигриращ вид и не мигрира изцяло по фасула.

, 'script', 'facebook-jssdk'));
Agro-CONSULTANT.net