Растителна защита

Грудкови хоботници - Sitona crinita Неприятелят Sitona crinita е повсеместно разпространен. Възрастното насекомо е бръмбар с размери 4мм. Тялото е покрито със сиви люспи. Елитрите са с тъмни петна и жълто-сиви ивици. Яйцето е сферично, бледожълто до черно. Ларвата е белезникава, дъговидна, месеста.

Неприятелят Sitona crinita зимува като възрастно насекомо под растителни остатъци плитко в почвата , около корените на многогодишни, бобови треви. Неприятелят Sitona crinita развива едно поколение годишно. Бръмбарите се появяват напролет и след по­никване на едногодишните бобови култури мигрират по тях, като перфорират и нагризват листата, повреждат стъблата и вегетаци­онния връх. Ларвите се хранят с грудките по корените.

Грудковият хоботник Sitona lineata има сходна биология и навици.

Добрата растителнозащитна практика изисква прилагане на всички агротехнически мероприятия:

- задължителна дълбока оран;

- пространствена изолация от многогодишни бобови треви.

Agro-CONSULTANT.net

Агро