Растителна защита

Котиледоните са деформирани, нацепени с некротични, кафяви петна или язви, формират т.нар. змийски глави, листа - пустулки (разрастване на тъканите-мехурчета) по младите, а по същинските-некротични, ъгловати, тъмно оцветени петна;семена - болните не се различават от здравите, инфекцията се установява след поникване.

Борба с болестта пустулна бактериоза - Xanthomonas axonopodis pv. Glycines

Получаването на здрава продукция е особено затруднено поради биологичната особеност на причинителите на бактериози: да се запазват в семената на гостоприемника (соя 2 до 3г.), негостоприемници-плевели, в растителни остатъци , в почва, в ризосфера на различни растения, както и да се развиват без симптоми по листата на плевели (татул, обикновен щир, бяла куча лобода, тлъстига, грънче) и културни растения (соя, фасул).

Отделните сортове соя са с различна степен на чувствителност към патогените. Системата за борба е комплексна, включва различни методи и средства и започва още в предходната година. Избор на подходящ предшественик, качествена обработка на почвата, унищожаване на едногодишните и многогодишни плевели. Сеитбообращение 2-3 г. (житни, зеленчукови). Използване на здрав посевен материал.