Растителна защита

Прасковена листна въшка - Myzodes persicae(безкрила женска)Неприятелят прасковена листна въшка - Myzodes persicae се среща в цялата страна. Основател­ките и безкрилите партеногенетични женски имат овално-яйцевидно тяло, като оцветява­нето при основателките варира от бледозелено до бледорозово, а безкрилите са зелени. Прасковена листна въшка - Myzodes persicae (крилата форма)Myzodes persicae (крилата форма)" style="margin: 5px; border-color: #000000; float: right;" width="200" />Крилатите женски са продълговато-овални, с кафява глава, черни гърди и дълги, черни антени. На дължина достигат 1,5-2 мм. Кри­латите мъжки имат черна глава, гърди и пи­пала, а коремчето е светлозелено. Половите женски са светлокафяви до вишневи. Прясно снесените яйца са зелени, по-късно придоби­ват лъскавочерен цвят.

Неприятелят прасковена листна въшка - Myzodes persicae зимува като яй­це около пъпките на младите клони на прас­ковата, кайсията и бадема, които са основни гостоприемници. Напролет от яйцата се излюпват основа­телки, които се развиват върху основния гостоприемник. Те дават начало на няколко безкрили поколения. След това се появяват крилатите форми, които преминават върху междинните гостоприемници-тютюн, карто­фи, соя и др., където се развиват още някол­ко поколения. В края на вегетацията се поя­вяват крилати форми на неприятеля прасковена листна въшка - Myzodes persicae, които раждат яйцеснасящи женски.

От междинните гостоприемници прелитат мъжки , , които оплождат женските и последните снасят зимни яйца върху основните гостоприемници. Въшката може да развие до 16 поколения годишно.

При соята въшките смучат сок от листа­та, които се завиват и деформират, растени­ята изостават в развитието си, закържавяват и загиват. Неприятелят прасковена листна въшка - Myzodes persicae е вектор на вирози по културните растения.

Борба с неприятеля прасковена листна въшка - Myzodes persicae

Извършване на редовни наблюдения за нападение от листни въшки. При поява на прасковена листна въшка се извършват инсектицидни третирания с препарати със следните активни вещества - формотион, диметоат, тебуфенпират.