Растителна защита

Повърхността на нападнатите органи (листа, стъбла , бобове) се покриват с белезникави, плесенови налепи. Тъканите под на­лепа остават зелени за дълъг период от вре­ме, но впоследствие се образуват кафяви, некротични петна. Измежду брашнестия на­леп може да се появят единични или многоб­ройни, тъмни, точковидни плодни тела (клейстотеции).

Гъбата се съхранява в растителните ос­татъци под форма на клейстотеции. Масово развитие на болестта се наблюдава във фаза наливане на бобовете и се благоприятства от топли и сухи условия през деня, съчетани с висока относителна влажност през нощта. Добрата растителнозащитна практика изисква ранна сеитба, използване на устой­чиви сортове и третиране на посевите с фунгициди.