Растителна защита

Напетняване на листата и бобовете при грах-Ascochyta pisiНапетняването на листата и бобовете при граха се причинява от три фитопатогенни гъби със сходни признаци. A. pisi причинява напетняване на листата и бобовете , като формира кръгли до овални черни петна с по-светъл център, в който се разполагат черни плодни тела (пикнидии).

При M. pinodes пет­ната са дребни, тъмнокафяви с неправилна форма. В центъра им се образуват черни плодни тела (пикнидии). Болестта се развива бързо при топли и влажни условия. P. medicagines var. pinodella причинява напетняване в основата на стъблото в близост до почвена­та повърхност. Петната по листа, бобове и стъбла са тъмнокафяви и некротични. Бол­ните растения са хлоротични с потиснат рас­теж.

Патогените се съхраняват и пренасят със семената на грах. Запазват се в болните растителни остатъци, които са източник на ин­фекция в началото на вегетацията.

Д

обрата растителнозащитна практика изисква да се използват:

- здрависемена;

- ус­тойчиви сортове;

- спазване на сеитбообраще­ние (2-3г.);

- обеззаразяване на посевния мате­риал.