Растителна защита

pseudomonas syringae pv. pisi.jpg','Бактериен пригор - Pseudomonas syringae pv. pisi',,,0,0);" >pseudomonas syringae pv. pisi_images_stories_Zemedelie_Rastitelna_zashtita_thumb_medium250_0.jpg" alt="Бактериен пригор - Pseudomonas syringae pv. pisi" align="left" title="Бактериен пригор - Pseudomonas syringae pv. pisi" style="margin: 5px; border-color: #000000; float: left;" />Признаците на болестта бактериен пригор - Pseudomonas syringae pv. pisi са некротични петна и язви. Бактерийния пригор - Pseudomonas syringae pv. pisi е семенно преносима бактерия.

Белези на бактериен пригор - Pseudomonas syringae pv. pisi:

1. По листа, прилистници, чашелистчета-воднисти, закръглени, дребни петна, които причиняват жълтеене и пригор;

2. По стъбла-продълговати пукнатини, с пръстеновидноразрастване, връхната част загива;

3. По семена-воднисти, мазни петна, инфекцията пре­минава по котиледоните.

Бактерията прониква в растителните тъ­кани през естествени отвори (устица, хидатоди) и през микроскопични рани. Развива се в междуклетъчните пространства, разрушава клетките на паренхима и епидермиса и може да предизвика трахеобактериоза. Прониква в семената през проводящите съдове, съхраня­ва се и се разпространява с тях. Съхранява жизнеността си в растителните остатъци, развива се безсимптомно по основния гос-топриемник и резидентно по плевелите от обичайната асоциация за кулутурата. Болест­та се благоприятства от хладното и влажно време.

Стратегия за борба с болестта бактериен пригор - Pseudomonas syringae pv. pisi

Получаването на здрава продукция е осо­бено затруднено поради биологичната особе­ност на причинителя на бактерийния пригор: да се запазва в семената на гостоприемника (грах до 3г.), негостоприемници плевели, в растителни остатъци, в почва, в ризосферата на различни растения, както и да се развива без симптоми по листата на плевелите (та­тул, черно куче грозде, обикновен щир, бяла куча лобода, тлъстига, грънче, дребнолистна галинзога) и културни растения.

Сортовете грах са с различна степен на чувствителност към патогена.

При прилагането на добрата растител­нозащитна практика системата за борба е комплексна:

- избор на подходящ предшестве­ник;

- качествена обработка на почвата;

- сеитбообращение 2-3г. (житни , зеленчукови);

- унищожаване на едногодишните и многогодишни плевели;

- използване на здрав посевен материал и устойчиви сортове.